Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Preventie van chroniciteit in de psychiatrie

Het primaire doel van de GGz is om mensen met een psychische aandoening zodanig te behandelen dat zij goed van die aandoening herstellen en hun leven naar wens kunnen hervatten. Helaas verloopt het herstel niet altijd zo gunstig, vooral niet bij aandoeningen met een groot risico op chroniciteit. Velen houden last van hun symptomen en maar weinigen bereiken volledig maatschappelijk herstel. Hun problemen zullen na enige tijd aan de criteria van een ernstige psychische aandoening (EPA) voldoen (Delespaul & Consensusgroep EPA, 2013).

 • Preventie als strategie voor een derde meer herstel

  ‘Preventie van ernstige psychische aandoeningen’ was een van de twee strategieën die in het plan van aanpak Over de brug werden voorgesteld om in Nederland ‘een derde meer herstel’ – of: ‘een derde minder EPA’ – te realiseren (Projectgroep plan van aanpak EPA, 2014). In dat plan is echter vooral de andere strategie – het bieden van goede zorg aan mensen die al tot de groep met EPA behoren – nader uitgewerkt. Voorkómen van ernstige psychische aandoeningen viel buiten het bestek van dit plan. Niettemin passen preventieve activiteiten goed binnen de integrale aanpak van ernstige psychische aandoeningen die in dit plan wordt gepropageerd.

 • Tertiaire of zorggerelateerde preventie

  Onze focus ligt bovenal op tertiaire of zorggerelateerde preventie bij personen die al bij de GGz bekend zijn: ‘voorkomen van complicaties en ziekteverergering, en bevorderen van zelfredzaamheid’. We richten ons op preventie van de negatieve, blijvende impact die de kwetsbaarheid voor psychische aandoeningen op het dagelijks leven heeft. Denk aan (zelf)stigma, somatische ziekten, functionele beperkingen, werkloosheid, demoralisatie en sociaal isolement.

  Anders gezegd: het gaat om voorkomen van chroniciteit, waarbij de preventieve activiteiten in principe binnen het bereik van de GGz en de GGz-professionals liggen, maar ook tot het aandachtsgebied van professionals in het sociale domein horen. Net als het herstelbegrip heeft tertiaire preventie meerdere dimensies: naast preventie van aanhoudende psychopathologie nemen we ook het voorkomen van blijvende functiebeperkingen, aanhoudend identiteitsverlies en permanent verlies van sociale rollen in ogenschouw.

 • Ontwikkelingen op het gebied van preventie van chroniciteit

  Phrenos zal in dit kader de volgende activiteiten ondernemen:
  a. Verzamelen en bundelen van inzichten in GGz-richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules over de risico’s op en voorkómen van ernstige psychische aandoeningen;
  b. Bestuderen van (andere) wetenschappelijke publicaties over deze onderwerpen;
  c. Raadplegen van (ervarings)deskundigen op verschillende deelterreinen van de GGz;
  d. Organiseren van een werkconferentie waarin de voorlopige bevindingen van a. t/m c. met (ervarings)deskundigen en andere belanghebbenden worden bediscussieerd.

Contactpersoon


Confidental Infomation