Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Landelijke lessen voor samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein

Zilveren Kruis streeft samen met gemeenten, professionals en cliënten in regionale taskforces naar een integrale aanpak gericht op herstel en burgerschap van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). De taskforces zijn bedoeld als een katalysator om de samenwerking tussen het sociaal en ggz (medisch) domein verder vorm te geven en stimuleren.
Omdat de zorgbehoefte bij mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) vrijwel nooit uitsluitend betrekking heeft op ggz-behandeling, maar ook op persoonlijke ontwikkeling, wonen, sociale contacten, en werken/daginvulling, is deze samenwerking tussen de zorg (ZvW) en maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van essentieel belang. Dit vraagt om het bieden van zorg, ondersteuning en begeleiding óver de schotten van individuele organisaties, sectoren en wettelijke kaders heen.

Taskforces in Nederland

In totaal zijn er in tien verzorgingsgebieden in Nederland taskforces opgezet. Bij deze taskforces waren onder andere partijen als ggz-instellingen, RIBW’s, aanbieders van verslavingszorg en gemeentes betrokken. In veel gevallen is er ook sprake van vertegenwoordiging of betrokkenheid van cliënten en naasten, evenals woningcorporaties en/of de GGD. Taskforces worden vaak getrokken door een onafhankelijk voorzitter, een projectleider of programma coördinator. Primaire activiteiten waren gericht op visievorming, opzetten van multidisciplinaire overlegstructuren en het vormen van multidisciplinaire teams. Hiermee zijn er binnen de regionale taskforces EPA verschillende werkwijzen en interventies ontwikkeld en toegepast, die de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening kunnen verbeteren.

Landelijke lessen

Dit project is uitgevoerd door Kenniscentrum Phrenos met een subsidie van de Stichting Achmea Gezondheidszorg, waarbij deze werkwijzen en interventies zijn geïnventariseerd en beschreven. Resultaat van het onderzoek is een selectie van mogelijke werkwijzen die het ambulante zorg aanbod kunnen verrijken en het behandelt de vraag wat de landelijke lessen zijn voor het opzetten van een regionale samenwerking. Doel is om deze kennis landelijk te ontsluiten om zodoende vergelijkbare initiatieven te ondersteunen bij het opstarten, inrichten en implementeren van regionale samenwerkingsvormen gericht op het verbeteren en toegankelijker maken van ambulante zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening.

De vragen die in dit project worden beantwoord zijn:
1. Welke best practices kunnen worden geïdentificeerd binnen de regionale taskforces EPA? Daarbij kan worden gedacht aan:
a. de toepassing van innovatieve of veelbelovende interventies om de zorg te verbeteren, of
b. veelbelovende werkwijzen of zorgarrangementen waarin bestaand aanbod van verschillende aanbieders en sectoren op innovatieve wijze wordt samengebracht om integrale zorg voor (bepaalde subgroepen uit) de groep mensen met een ernstige psychische aandoening te realiseren.

2. Hoe kunnen deze best practices in alle regio’s worden verspreid, zodat zij voor alle mensen met een ernstige psychische aandoening beschikbaar zijn?
Dit onderzoeksrapport beantwoordt de bovenstaande vragen. Om de diversiteit van de activiteiten van de taskforces recht te kunnen doen, zijn de activiteiten van de taskforces ingedeeld in een drietal inhoudelijke thema’s (persoonlijk herstel, ggz behandeling en begeleiding, en maatschappelijke participatie) en drie randvoorwaardelijke thema’s (visie en organisatieontwikkeling, competenties professionals, en bekostiging). Omdat geïdentificeerde best practices binnen de taskforces EPA nog in een fase van ontwikkeling zijn en veelal nog niet op effectiviteit zijn onderzocht, is er voor gekozen om de term potentiële best practice te hanteren.

Implementatieplan

De resultaten zijn verwerkt in een implementatieplan, bestaande uit een routekaart met keuzehulp. Deze zijn gericht op betrokkenen van alle bestaande en nieuwe taskforces om te gebruiken bij het opstarten of (verder) inrichten van een taskforce of andere vorm van regionale samenwerking. De onderzoeksrapportage kan gezien worden als een uitgebreide verantwoording en onderbouwing voor de samenstelling van de routekaart met keuzehulp.

> Download de Routekaart en keuzehulp

> Download de Onderzoeksrapportage Tasforces EPA

Meer informatie?

Chrisje Couwenbergh
030 – 2931626
ccouwenbergh@kcphrenos.nl

Routekaart met keuzehulp


Confidental Infomation