Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Project Nieuwe wegen GGZ en opvang

15 maart: Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

15 maart 2018
9.00 uur – 17.00 uur
NBC Congrescentrum in Nieuwegein
Inschrijven

Meedoen in de maatschappij, dat wil iedereen. Ook mensen die niet vanzelfsprekend kunnen meedoen, vanwege beperkingen en/of psychosociale kwetsbaarheid. Zet u zich in voor een inclusieve en veilige wijk? Kom dan naar het congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’ op 15 maart 2018 in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein.

Het wordt een bijzondere en inspirerende dag. Het congres werkt net even anders dan u (misschien) gewend bent. We starten samen en we sluiten samen af. Maar daartussendoor kiest u zelf. U legt niets vast, niets moet, alles mag. U kunt zich vooraf dus niet inschrijven voor de workshops en bouwsessies. We raden aan om u alvast goed te oriënteren op ons programma, zodat u op 15 maart snel uw keuze kunt maken.

Om u te helpen is het programma-aanbod in 5 themaroutes ingedeeld: BurgerkrachtMeedoen in de samenlevingSamenwerkenDuurzame financiering en Wonen en opvang. In de 3 workshoprondes kunt u binnen elk thema boeiende workshops volgen. Of kies voor een bouwsessie – per thema – en denk en praat mee over een concreet doel. Ons ontmoetings- en inspiratieplein biedt u de hele dag bijzondere ontmoetingen, interessante gesprekken en heel veel inspiratie. We verheugen ons erop u te ontmoeten in Nieuwegein.

Programma

 • 08:45 – 09:30 uur: Registratie & ontvangst met koffie en thee
 • 09:30 – 10:30 uur: Plenaire opening o.l.v. dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen met o.a.:
  – Gedicht van Maarten Peters
  – Dans “Rebirth” door Gil the Grid
  – Panelgesprek o.l.v. dagvoorzitter
  – Mission Possible: op expeditie naar de toekomst
 • 10:30 – 10:45 uur: Pauze
 • 10:45 – 11:35 uur: Workshops en bouwsessies ronde 1
 • 11:35 – 12:00 uur: Pauze
 • 12:00 – 12:50 uur: Workshops en bouwsessies ronde 2
 • 12:50 – 14:00 uur: Lunchpauze
 • 14:00 – 14:50 uur: Workshops en bouwsessies ronde 3
 • 14:50 – 15:00 uur: Wissel
 • 15:00 – 16.00 uur: Plenaire afsluiting o.l.v. dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen met o.a.:
  – Koor Spelenderwijs (een initiatief van de Geestelijke Verzorging van Pro Persona) o.l.v. Marianne van Liemt, Regina van den Berg-de Bakker (piano) en enkele inwoners van de gemeente Renkum.
  – Compilatie van de dag met een toekomstboodschap
  – Cabaret van Jetty Mathurin
 • 16:00 – 16:45 uur: Napraten met een hapje en drankje

 

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor kwetsbare mensen en mensen met psychische problemen, zoals:

 • Ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van cliënten en familie
 • Ambtenaren, bestuurders en raadsleden van gemeenten
 • Professionals, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en bestuurders in de ggz, gehandicaptensector, opvang en sociaal domein
 • Professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders van woningcorporaties
 • Politie en andere veiligheidsprofessionals
 • Accountmanagers van zorgverzekeraars.

Een idee: Neem een buurtbewoner/cliënt, naastbetrokkene, ervaringsdeskundige, collega of (potentiële) samenwerkingspartner mee naar het congres (u dient zich wel per persoon te registreren).

Datum, tijd en locatie

 • Datum: donderdag 15 maart 2018
 • Tijd: 09.00 – 17.00 uur
 • Locatie: NBC Congrescentrum in Nieuwegein

 

Meer weten en aanmelden

 • Het congres wordt georganiseerd vanuit de volgende programma’s: ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’, ‘Schakelteam personen met verward gedrag’, ‘Regie in de regio’, ‘Opvang en Bescherming’ en ‘Inclusieve wijk’.
 • Schrijf u in voor het congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’ via het online inschrijfformulier.
 • Er is een reiskostenvergoeding beschikbaar voor ervaringsdeskundigen en (vertegenwoordigers van) cliënten en familie.

 

Organisatoren van dit congres zijn:

logo's organisaties eindcongres

logo programmaNWGOkl

In het programma Nieuwe wegen voor GGZ en Opvang staat de samenwerking van ggz en sociaal domein centraal. In het programma werken 28 zorgorganisatie en/of netwerken uit de ggz en opvang met elkaar, met Movisie, Phrenos, Trimbos-instituut en Vilans met GGZ Nederland, de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en de LPGGZ samen in concrete projecten die kansen uit de hervorming langdurige zorg benutten en knelpunten afbouwen. Gezamenlijk wordt gezocht naar inhoudelijke en organisatorische innovaties, die ook in de totstandkoming vernieuwend zijn, en waar ervaringsdeskundige inbreng in alle fasen en op alle niveaus meegenomen wordt. Dorothé van Slooten (Kenniscentrum Phrenos) is samen met Harry Michon (Trimbos-instituut) themacoördinator van het thema Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming. Zij is tevens portefeuillehouder van de Masterclasses.

Het nieuwe programma ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ biedt 28 samenwerkingsverbanden/netwerken in de GGZ en opvang de kans om met elkaar te werken aan actuele thema’s. Kennis over goede voorbeelden wordt gedeeld en verspreid.
Er verandert veel in de GGZ en de maatschappelijke opvang. De decentralisaties en de hervorming van de langdurige zorg zijn doorgevoerd. Veel partijen werken aan vernieuwing van bestaand hulpaanbod of aan nieuwe antwoorden op bestaande vragen. Duidelijk is dat samenwerking met en in het sociale domein én samenwerking met cliënten en hun netwerk, essentieel is om cliënten perspectief op herstel en participatie te bieden. Hoe meer we daarbij van elkaar leren, des te groter de kans op versnelling van resultaten.

Voor wie?

Organisaties die lid zijn van GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang, samen met hun partners met een nieuw domeinoverstijgend lokaal of regionaal samenwerkingsinitiatief. Of met een bestaand samenwerkingsinitiatief, dat een steuntje in de rug kan gebruiken door sterker te worden of door landelijke bekendheid te krijgen.

Welke thema’s?

1. Zelfhulp, herstel, participatie en inclusie
2.  Wonen, opvang en bescherming
3. Informele zorg en sociale netwerken

Looptijd

Het programma Nieuwe wegen GGZ en opvang loopt van 2016 tot 2018. Per 25 januari 2016 start het aanmelden voor de 3 themagroepen (zie hierboven) met gemiddeld 10 samenwerkingsverbanden of netwerken.

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden kunnen allerlei soorten samenstelling hebben. Het kan gaan om zorginstellingen met bedrijven of gemeente-afdelingen. Het kan gaan om cliëntgestuurde initiatieven met familie-organisaties en welzijnsorganisaties. Samenwerking met scholen, bedrijven, sportverenigingen, schuldhulporganisaties, corporaties, andere zorgsectoren, alles is denkbaar. Belangrijk criterium is echter, dat (vertegenwoordigers van) cliënten en familie meedoen.

Concrete doelen

Deelnemende organisaties werken aan:
– Meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen of oggz problematiek
– Ontschotting en integraal werken vanuit de cliënt – het zorgdomein verbinden aan het sociaal domein
– De samenwerking met familie en cliënten(organisaties) op alle niveaus verbeteren
– Nieuwe manieren van werken en organiseren in de GGZ en opvang

Zelf inbrengen

– Deelnemers zorgen voor een ontwikkelteam en projectleider (of dat is er al).
– Deelnemers maken of hebben een plan voor invoer van een verandering en voeren dit uit.

Deelnemers krijgen

– Betere uitkomsten van zorg voor cliënten met een meer toekomstbestendige wijze van organiseren;
– Inzicht in wat werkt en wat niet werkt door monitoring van de effecten;
– Inspiratie door co-creatie en kennismaking met creatieve werkvormen;
– Delen van kennis en ervaringen in een actief netwerk van veranderaars, in bijeenkomsten en masterclasses;
– Actuele informatie via website en nieuwsbrieven;
– Themagroepen ondersteund door deskundige themacoördinatoren;
– Een landelijk podium voor mooie voorbeelden uit de eigen praktijk.

Opdrachtgevers en uitvoerders van het project

De opdrachtgevers zijn de drie landelijke brancheorganisaties en de cliëntorganisatie: GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Federatie Opvang en LPGGz. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en uitgevoerd door Vilans in intensieve samenwerking de drie kenniscentra in de GGZ en opvang: Trimbos-instituut, Movisie en Kenniscentrum Phrenos. Er is een nauwe afstemming met andere programma’s in de GGZ, die hetzelfde doel beogen en er wordt gebruikgemaakt van effectief gebleken methodieken, van bestaande kennis en van goede ervaringen.

Het programma biedt slagkracht en ontwikkeling vanuit cocreatie en innovatie, samen met cliënten en familie(organisaties). Om de samenwerking in de regio vorm te geven, over de domeinen heen, en om nieuwe (samenwerkings-)concepten te positioneren. Of om bestaande innovatieve domeinoverstijgende projecten om te vormen tot structureel ingebed aanbod.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.nieuwewegenggzenopvang.nl

Meer informatie?

Dorothé van Slooten
030 – 2971127
dslooten@kcphrenos.nl