Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Project Nieuwe wegen GGZ en opvang

Om juni 2018 verscheen  de eindpublicatie ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018’. Hierin zijn de resultaten verzameld van een tweejarige ontdekkingsreis in het sociaal domein: het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’.

De eindpublicatie is een verzameling van interviews met betrokkenen van de samenwerkingsinitiatieven, praktijkvoorbeelden met handige tips en verslagen van de succesvolle serie masterclasses die vanuit het programma georganiseerd is. De publicatie beschrijft in vogelvlucht de projecten van de deelnemers binnen de themagroepen Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen, Participatie, inclusie en werk en Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming. Daarnaast worden inspirerende voorbeelden en tools beschreven van de overstijgende thema’s binnen het programma: Domeinoverstijgende samenwerking, Inzet ervaringsdeskundigheid en Duurzame financiering. Hiermee geeft de eindpublicatie inspiratie voor de toekomst zodat ook anderen deze nieuwe wegen kunnen inslaan.

Download de eindpublicatie ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018’
Alle achterliggende informatie blijft beschikbaar via de website www.nieuwewegenggzenopvang.nl

 

Op 15 maart vond het slotcongres van het project Nieuwe wegen GGZ en opvang plaats.

logo programmaNWGOkl

In het programma Nieuwe wegen voor GGZ en Opvang staat de samenwerking van ggz en sociaal domein centraal. In het programma werken 28 zorgorganisatie en/of netwerken uit de ggz en opvang met elkaar, met Movisie, Phrenos, Trimbos-instituut en Vilans met GGZ Nederland, de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en de LPGGZ samen in concrete projecten die kansen uit de hervorming langdurige zorg benutten en knelpunten afbouwen. Gezamenlijk wordt gezocht naar inhoudelijke en organisatorische innovaties, die ook in de totstandkoming vernieuwend zijn, en waar ervaringsdeskundige inbreng in alle fasen en op alle niveaus meegenomen wordt. Dorothé van Slooten (Kenniscentrum Phrenos) is samen met Harry Michon (Trimbos-instituut) themacoördinator van het thema Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming. Zij is tevens portefeuillehouder van de Masterclasses.

Het nieuwe programma ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ biedt 28 samenwerkingsverbanden/netwerken in de GGZ en opvang de kans om met elkaar te werken aan actuele thema’s. Kennis over goede voorbeelden wordt gedeeld en verspreid.
Er verandert veel in de GGZ en de maatschappelijke opvang. De decentralisaties en de hervorming van de langdurige zorg zijn doorgevoerd. Veel partijen werken aan vernieuwing van bestaand hulpaanbod of aan nieuwe antwoorden op bestaande vragen. Duidelijk is dat samenwerking met en in het sociale domein én samenwerking met cliënten en hun netwerk, essentieel is om cliënten perspectief op herstel en participatie te bieden. Hoe meer we daarbij van elkaar leren, des te groter de kans op versnelling van resultaten.

Voor wie?

Organisaties die lid zijn van GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang, samen met hun partners met een nieuw domeinoverstijgend lokaal of regionaal samenwerkingsinitiatief. Of met een bestaand samenwerkingsinitiatief, dat een steuntje in de rug kan gebruiken door sterker te worden of door landelijke bekendheid te krijgen.

Welke thema’s?

1. Zelfhulp, herstel, participatie en inclusie
2.  Wonen, opvang en bescherming
3. Informele zorg en sociale netwerken

Looptijd

Het programma Nieuwe wegen GGZ en opvang loopt van 2016 tot 2018. Per 25 januari 2016 start het aanmelden voor de 3 themagroepen (zie hierboven) met gemiddeld 10 samenwerkingsverbanden of netwerken.

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden kunnen allerlei soorten samenstelling hebben. Het kan gaan om zorginstellingen met bedrijven of gemeente-afdelingen. Het kan gaan om cliëntgestuurde initiatieven met familie-organisaties en welzijnsorganisaties. Samenwerking met scholen, bedrijven, sportverenigingen, schuldhulporganisaties, corporaties, andere zorgsectoren, alles is denkbaar. Belangrijk criterium is echter, dat (vertegenwoordigers van) cliënten en familie meedoen.

Concrete doelen

Deelnemende organisaties werken aan:
– Meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen of oggz problematiek
– Ontschotting en integraal werken vanuit de cliënt – het zorgdomein verbinden aan het sociaal domein
– De samenwerking met familie en cliënten(organisaties) op alle niveaus verbeteren
– Nieuwe manieren van werken en organiseren in de GGZ en opvang

Zelf inbrengen

– Deelnemers zorgen voor een ontwikkelteam en projectleider (of dat is er al).
– Deelnemers maken of hebben een plan voor invoer van een verandering en voeren dit uit.

Deelnemers krijgen

– Betere uitkomsten van zorg voor cliënten met een meer toekomstbestendige wijze van organiseren;
– Inzicht in wat werkt en wat niet werkt door monitoring van de effecten;
– Inspiratie door co-creatie en kennismaking met creatieve werkvormen;
– Delen van kennis en ervaringen in een actief netwerk van veranderaars, in bijeenkomsten en masterclasses;
– Actuele informatie via website en nieuwsbrieven;
– Themagroepen ondersteund door deskundige themacoördinatoren;
– Een landelijk podium voor mooie voorbeelden uit de eigen praktijk.

Opdrachtgevers en uitvoerders van het project

De opdrachtgevers zijn de drie landelijke brancheorganisaties en de cliëntorganisatie: GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Federatie Opvang en LPGGz. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en uitgevoerd door Vilans in intensieve samenwerking de drie kenniscentra in de GGZ en opvang: Trimbos-instituut, Movisie en Kenniscentrum Phrenos. Er is een nauwe afstemming met andere programma’s in de GGZ, die hetzelfde doel beogen en er wordt gebruikgemaakt van effectief gebleken methodieken, van bestaande kennis en van goede ervaringen.

Het programma biedt slagkracht en ontwikkeling vanuit cocreatie en innovatie, samen met cliënten en familie(organisaties). Om de samenwerking in de regio vorm te geven, over de domeinen heen, en om nieuwe (samenwerkings-)concepten te positioneren. Of om bestaande innovatieve domeinoverstijgende projecten om te vormen tot structureel ingebed aanbod.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.nieuwewegenggzenopvang.nl

Meer informatie?

Dorothé van Slooten
030 – 2971127
dslooten@kcphrenos.nl


Confidental Infomation