Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Wat is het Platform IPS?

Vanuit de behoefte van diverse professionals die met Individuele Plaatsing en Steun (IPS) werkten, of gingen starten met IPS, is 6 jaar geleden het IPS platform opgericht. Gezien alle ontwikkelingen en de vraag vanuit de deelnemers van het platform is 3 jaar geleden besloten om het platform op te splitsen in IPS praktijk en IPS beleid.
Het IPS platform Praktijk biedt een mogelijkheid voor IPS trajectbegeleiders om ervaringen met elkaar uit te wisselen, te leren van goede voorbeelden uit de praktijk en om kennis met elkaar te delen. Daarnaast biedt  het platform de gelegenheid aan IPS trajectbegeleiders  om hun netwerk te vergroten en sommige bijeenkomsten hebben het karakter van deskundigheidsbevordering.
Voor het platform IPS Beleid geldt dat vooral onderwerpen of sprekers op de agenda staan die te maken hebben met de implementatie van IPS in de brede zin van het woord (binnen de teams en de organisatie) of met samenwerking met relevante externe partijen.

Wie nemen deel aan de platforms?

Aan de platforms kunnen mensen deelnemen die werkzaam zijn als IPS teamleider of IPS trajectbegeleider of hiervoor de training doorlopen.
Het platform IPS beleid richt zich met name op beleidsmedewerkers die IPS in hun portefeuille hebben.

Wat doen de leden van het platform?

Een aantal leden van het platform IPS beleid heeft zitting gehad in de werkgroep Bekostiging IPS, die in 2012 en 2013 een aantal malen bijeen is geweest.
Deze werkgroep heeft een voorstel geschreven voor een solide bekostiging van IPS (juni 2013). Het voorstel is besproken met een aantal belangrijke partijen op dit gebied onder andere UWV, GGZ Nederland en  de stuurgroep “Bevordering Participatie van mensen met psychisch problemen”
(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Dit heeft in maart 2014 geleid tot een voorlopige IPS-financiering bekostigd vanuit de Innovatieve Re-integratiedienstverlening UWV.

De beide platforms IPS komen 2 x per jaar bij elkaar. Afhankelijk van het thema op de agenda, kan besloten worden dit platform samen te voegen met het IPS Praktijk platform. Iedere bijeenkomst wordt  er minimaal 1 gastspreker uitgenodigd om relevante onderwerpen toe te lichten.

 

Meer informatie?

Cris Bergmans
030 –  2931626
cbergmans@kcphrenos.nl


Confidental Infomation