Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Signaleringen werk & ernstige psychische aandoeningen

2020 (ga naar deze signaleringen)

 • Werknemers die door een psychische stoornis uitvallen kunnen voordeel hebben bij het delen van hun problemen met hun werkgever
 • Speciale Duitse jobcoach moet terugkeer naar werkplek van psychiatrische patiënten na tijdelijke uitval vergemakelijken
 • Personen met ernstige psychische problemen die regulier betaald werk behouden hanteren zelfgestuuurde leer-strategieën om klinische symptomen in toom te houden

 

2019 (ga naar deze signaleringen)

 • IPS-deelnemers die een langdurige Cognitieve Remediatie Training (CRT) volgen vinden vaker en meer regulier betaald werk
 • Mensen met schizofrenie hebben 20 keer hoger risico om tijdens de werkzame jaren geen werk te hebben en 10 keer hoger risico om alleen te leven
 • Werken heeft positieve invloed op geestelijke gezondheid van personen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)
 • Verzwijgen of Vertellen op het werk blijft volgens stakeholders een complex proces waar cliënten gedeeltelijk invloed op hebben
 • IPS-deelnemers met betere neuropsychologische scores werken significant langer
 • Geen significant verband tussen werkmotivatie en werkuitkomsten in arbeids-rehabilitatie programma’s voor mensen met ernstige psychische problemen
 • Ook in welvaarsstaat Noorwegen is IPS effectiever dan traditionele arbeidsrehabilitatie
 • IPS aangevuld met een Workplace Fundamentals Module (WFM) verhoogd succes op vinden en houden van werk of opleiding aanzienlijk
 • IPS is veelbelovende interventie voor mensen met veel voorkomende psychische stoornissen, verslavingsproblemen en letsel aan de ruggengraat
 • Voor mensen met ernstige psychische problemen heeft het hebben van werk een betekenisvol positief effect op hun geestelijke gezondheid
 • IPS voor jongeren met een Eerste Psychotische Episode (EPE) alleen op korte termijn effectiever dan reguliere Australische behandeling

 

2018 (ga naar deze signaleringen)

 • Hulpverleners zenden dubbele boodschappen uit over de mogelijkheden van hun cliënten met ernstige psychische problemen om aan het werk te komen
 • Binnen de groep volwassenen met ADHD hebben mannen die geen ernstige depressie hebben gehad de meeste kans op werk
 • Werk hebben vergroot bij jongeren met een ernstige psychische aandoening gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en positief zelfbeeld
 • IPS-cliënten ervaren en duiden werk-gerelateerde stress bijna op dezelfde wijze als de algemene bevolking
 • Noorse variant op IPS-interventie effectief voor vinden van werk en/of opleiding voor personen met een eerste psychotische episode
 • Werkloze mensen met psychische problemen die hun potentiële werkgever niet over hun problemen informeren vinden eerder werk
 • Uniek Nederlands samenwerkingsproject om IPS breed te implementeren
 • Binnen IPS-trajecten lijkt Foutloos Leren interventie gericht op werk-gerelateerde gedragsproblemen effectief
 • In de VS is op verschillende settings aandacht voor begeleid leren voor jongeren met ernstige psychische problemen

 

2017 (ga naar deze signaleringen)

 • De werk-gerelateerde stress die mensen in IPS-projecten ervaren hangt sterk samen met hun gevoel grip te hebben op hun werk
 • Bij personen met psychische problemen heeft het vinden van betaald werk een positieve invloed op de geestelijke gezondheid
 • Foutloos Leren-training toegevoegd aan IPS levert betere werkuitkomsten dan IPS alleen bij personen met een ernstige psychische aandoening (EPA)
 • Ook online aangeboden Cognitieve Remediatie Training (CRT) geeft in combinatie met IPS gunstige werkuitkomsten bij EPA
 • Patiënten met schizofrenie die niet langdurig antipsychotica gebruiken hebben op de lange termijn significant meer kans op werk
 • Indianapolis Vocational Intervention Program (IVIP) vermindert defaitistische opvattingen en vergroot motivatie te gaan werken bij personen met EPA
 • Verband tussen het vinden van competitief werk na 2 jaar en hogere baseline scores voor algemeen functioneren en zelfvertrouwen bij schizofrenie
 • Persoonlijkheidskenmerken hebben ook invloed op werkuitkomsten in begeleid werken projecten (IPS) voor personen met EPA
 • Bij jongvolwassenen met psychische problemen bepaalt cognitief functioneren op baseline of men later werk heeft of een opleiding volgt
 • Personen zonder arbeidsverleden profiteren het meest van een IPS-traject
 • Voor personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) is het standaard aanbieden van een begeleid werken en leren programma effectief
 • Verband tussen verbetering van cognitief functioneren na Cognitieve Remediatie en werkuitkomsten bij personen met ernstige psychische problemen

 

2016 (ga naar deze signaleringen)

 • Ondanks bewezen effectiviteit is Individual Placement and Support (IPS) beperkt beschikbaar voor personen met psychiatrische problemen
 • Als werk aansluit bij eigen wensen en werkomgeving sociale steun geeft behouden personen met psychische problemen langer hun baan
 • Werk kan heilzaam zijn voor de geestelijke gezondheid van de werknemer
 • Combinatie van Cognitieve Remediatie Training en Begeleid Werken is kosteneffectieve interventie
 • Individual Placement and Support (IPS) is overal in de wereld een effectieve arbeidsrehabilitatie interventie
 • Plan for Managing Personal Information (PMPI) is veelbelovend hulpmiddel bij het vinden van werk door jongeren met een ernstige psychische stoornis
 • Nieuwe IPS-begeleid leren variant is haalbaar voor jongeren met psychische problemen die middelbare school willen afmaken
 • Systematische review: het effect van op IPS-principes gebaseerde arbeidsrehabilitatieprogramma’s op kwaliteit van leven is gering
 • Noorse werkgevers die personen met psychische problemen onder hun hoede hebben zijn ambivalent over wat ze van te voren willen weten en over hun houding naar hen
 • Het hebben van een baan kan heilzaam zijn voor de geestelijke gezondheid van de werknemer
 • Zelfeffectiviteit bij personen met ernstige psychische aandoeningen heeft geen voorspellende waarde op het vinden van regulier betaald werk
 • Ook in het Zwitserse sociale systeem is IPS effectiever dan andere interventies om mensen met psychische problemen aan regulier betaald werk te helpen
 • In Andalusië zijn mensen met schizofrenie die op beschutte werkplek werken voor een groot deel positief over de rol van het werk in hun leven

 

2015 (ga naar deze signaleringen)

 • Personen met schizofrenie die werken in het kader van een arbeidsrehabilitatie traject presteren beter als ze een langdurige mindfulness training krijgen
 • Combinatie van in China ontwikkelde Integrated Supported Employment (ISE) mét Cognitieve Remediatie Training (CRT) niet effectiever dan zonder CRT
 • Telefonische interventie kan arbeidsproductiviteit van werkende personen met dysthemie flink doen toenemen
 • Intensieve begeleiding op cognitief functioneren verhoogt kans om regulier betaald werk binnen IPS-projecten te vinden
 • Begeleid werken programma’s die modelgetrouw aan het IPS-model worden toegepast zijn het meest succesvol
 • Uit Zwitserse RCT blijkt dat IPS ook na vijf jaar veel effectiever is dan andere vormen van arbeidsrehabilitatie
 • Uit alle studies blijkt dat het beloop en de uitkomsten van de stoornis bij personen met EPA die weer gaan werken nooit negatief zijn
 • Om de effecten van IPS te verhogen moeten de IPS-trajectbegeleiders o.a. beschikken over interpersoonlijke competenties om contact met de cliënt aan te gaan, hoop te bieden en zelfbeschikking aan te moedigen

 

2014 (ga naar deze signaleringen)

 • In het kader van een IPS-traject draagt het toepassen van Motiverende Gespreksvoering bij aan het verhogen van de effectiviteit
 • Voor daklozen met ernstige psychische problemen zijn drugsmisbruik en het hebben van een strafblad de grootste barrières om aan werk te komen
 • Voor personen met schizofrenie is IPS vooral effectief in combinatie met neurocognitieve training
 • Themanummer: steeds meer evidentie over de effectiviteit van IPS, nu moet het nog overal ingevoerd worden
 • Hoewel IPS in veel Europese landen als evidence-based interventie wordt erkend, blijft de implementatie ver achter
 • Ook in de Nederlandse context is IPS effectiever dan andere vormen van arbeidsrehabilitatie
 • IPS met Cognitieve Remediatie Training vooral effectief voor personen met schizofrenie die maatschappelijk op laag niveau functioneren
 • Bij EPA die regulier betaald werk doen neemt de kwaliteit van leven toe als ze frequent contact hebben met familieleden
 • Uit systematisch reviews en RCT’s blijkt dat IPS een effectieve interventie is voor EPA die regulier betaald werk willen
 • Amerikaanse EPA met een uitkering die met behoud van alle rechten IPS krijgen aangeboden hebben significant vaker regulier betaald werk
 • De competenties van de IPS-werkbegeleiders kunnen van grote invloed zijn op de mate waarin hun cliënten werk vinden

 

2013 (ga naar deze signaleringen)

 • Groot deel van psychiatrische cliënten dat met werken stopt binnen een arbeidsrehabilitatietraject neemt dat besluit vrijwillig
 • De brede invoering van IPS wordt in de weg gestaan door de houding van hulpverleners en structurele maatschappelijke factoren
 • Speciale Keuzehulp bij de afweging om al dan niet bij een werkgever bekend te maken dat men psychische problemen heeft lijkt veelbelovend
 • Sociale cognitief functioneren heeft geen en neurocognitief functioneren weinig voorspellende waarde op de werkuitkomsten van Eerste Psychotische Episode (EPE) patiënten
 • Systematische review: van de personen met een bipolaire stoornis heeft op de langere termijn 40% tot 60% een vorm van regulier betaald werk
 • Werkenden met depressieve- of bipolaire stoornis of drugsverslaving hebben na drie jaar grotere kans om werkloos te zijn dan werkenden met angststoornis of alcoholverslaving
 • Succesvolle arbeidsbegeleiders van Supported Employment trajecten werken efficiënter en communiceren beter dan hun minder succesvolle collega’s
 • Na speciale omscholing kunnen ervaringsdeskundigen met succes worden ingezet als IPS-arbeidsbegeleider
 • Personen met een psychiatrische stoornis ervaren vooral interne barrières bij het vinden van werk of bij de toegang tot een hogere opleiding
 • Personen met een vroege psychose die werken blijken na twee jaar minder medicatie te gebruiken en minder ondersteuning nodig te hebben
 • Met behulp van Participatory Action Research (PAR) wordt in Schotland de bestaande arbeidsrehabilitatie praktijk omgevormd in de richting van de gangbare evidence-based praktijk
 • In de VS blijkt een groot deel van de werkgevers personen aan te nemen van wie ze wisten dat die veroordeeld geweest zijn voor een misdaad
 • Door alleen het ‘snel in een baan plaatsen’ uit het IPS-model over te nemen blijkt bijna iedereen in een laag ingeschaalde baan terecht te komen

 

2012 (ga naar deze signaleringen)

 • De arbeidsrehabilitatieprogramma’s voor personen met psychische problemen werken in Vlaanderen slechts zelden volgens modelgetrouwe IPS-principes
 • IPS is effectiever dan een speciaal veteranen arbeidsrehabilitatie programma voor veteranen met een posttraumatische stress-stoornis (PTTS)
 • Individual Placement and Support (IPS) scoort op alle relevante domeinen significant beter dan andere vormen van arbeidsrehabilitatie
 • De IPS-25 heeft veelbelovende psychometrische eigenschappen maar scoort lager dan de IPS-15 voor predictieve validiteit
 • Psychiatrische patiënten met ‘vast werk’ hebben minder positieve symptomen, minder heropnames en grotere sociale netwerken
 • IPS maakt in UK alleen kans als het als een essentieel onderdeel van de GGZ wordt gezien en modelgetrouw wordt ingevoerd
 • Chronische thuislozen met psychiatrische problemen en zonder werk vinden onderdak en betaald werk door LA’s HOPE project
 • Ook 45-plussers met schizofrenie komen met behulp van IPS eerder aan regulier betaald werk dan met andere vorm van begeleiding
 • Ook in Zwitserland is een aangepaste vorm van IPS veel effectiever dan traditionele arbeidsrehabilitatie programma’s
 • Meer jongvolwassenen komen met behulp van Supported Employment (SE) aan het werk dan deelnemers uit andere leeftijdsgroepen

 

2011 (ga naar deze signaleringen)

 • Motivatietraining ter stimulering van wandelactiviteiten heeft resultaat bij personen met een schizofreniespectrum stoornis
 • Personen die van plan zijn aan een Supported Employment (SE) project deel te nemen scoren hoog op empowerment schaal
  Een hogere opleiding en langer arbeidsverleden voorspellen een hoger uurloon bij personen met psychische problemen (depressie of angst)
 • Uitgangspunten van IPS botsen gedeeltelijk met de procedures van de Zweedse verzorgingsstaat voor werkloze psychiatrische patiënten
 • Nog te weinig robuust bewijs dat IPS ook in Verenigd Koninkrijk (VK) effectief is
 • Het IPS-model bestaat 20 jaar maar kan op vele onderdelen nog worden verbeterd
  Speciaal nummer over 20 jaar IPS met aandacht voor de stakeholders en barrières voor succes
 • Veelbelovend nieuw Nederlands instrument om zelfmanagement strategieën bij arbeidsrehabilitatie in kaart te brengen
 • Het op de werkplek bekend maken dat men aan een ernstige psychische stoornis lijdt heeft wisselende gevolgen
 • Ervaringsdeskundige hulpverleners hebben even goede (behandel)resultaten als traditionele GGZ-hulpverleners
 • Dubbele diagnose cliënten worden beduidend minder vaak bij Begeleid Werken-projecten aangemeld dan cliënten zonder een verslavingsprobleem
 • Deelname aan arbeidsrehabilitatieprojecten verbetert cognitief functioneren en negatieve symptomen significant bij personen met schizofrenie
 • Ervaringsdeskundigen kunnen gunstige invloed hebben op de behandeling van psychiatrische patiënten in psychiatrische crisisopvang
 • Supported-Employment deelnemers zien veel bezwaren tegen het implementeren van de Circles of Support-methode
 • IPS is voor alle subgroepen met een psychische stoornis de meest effectieve interventie voor het vinden en behouden van regulier betaald werk
 • IPS-cliënten die begeleid blijven door arbeidsbegeleiders houden hun werk langer

 

2010 (ga naar deze signaleringen)

 • In Engeland is IPS met begeleid leren effectief voor jongvolwassenen met een eerste psychose
 • Engelse werkgevers moeten beter ingelicht worden over arbeidsvaardigheden van psychiatrische patiënten
 • Arbeidsbegeleiders vinden het vaak moeilijk om de arbeidswensen van IPS-cliënten realistisch te vertalen
 • Gerichte training leidt tot betere samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en GGZ-hulpverleners binnen GGZ-instellingen
 • In de VS is de toegang tot Supported Employment voor chronisch psychiatrische cliënten die tevens in een justitieel traject zitten extra lastig
 • Over de hele wereld verdienen personen met een ernstige psychische stoornis een derde minder dan het gemiddelde
 • Enige cliënt factor die werkbehoud binnen Amerikaanse IPS voorspelt is het al dan niet ontvangen van een Supplemental Security Income
 • Gerichte bijscholing van ACT-staf leidt tot grote toename van arbeidsparticipatie van ACT-deelnemers
 • Er zijn 12 goede meetinstrumenten om arbeidscapaciteit van chronisch psychiatrische patiënt vast te stellen
 • Het IPS-model blijkt niet effectief in Londen
 • Personen met een autistische stoornis hebben veel ondersteuning nodig om werk te vinden of te behouden
 • Regulier betaald werk vergroot meestal persoonlijk welzijn en self-efficacy bij deelnemers IPS-traject, maar soms ook niet
 • Hulpverleners: angst voor verlies van sociale uitkering is voor Amerikaanse psychiatrische patiënten grootste hindernis voor regulier betaald werk
 • Discrepantie tussen stafleden en chronisch psychiatrische patiënten over inschatting werk-gerelateerde self-efficacy
 • De mate van bereidheid om te gaan werken is meetbaar bij psychiatrische patiënten in een rehabilitatietraject
 • Sterk verband tussen opleidingsniveau en kans op vinden van werk geldt ook voor personen met een psychische stoornis

Confidental Infomation