Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Rehabilitatie & participatie 2020

Mensen met psychische problemen willen een eigen plek en buurt waar ze zich thuis voelen
Uit recente reviews naar de ervaringen en de wensen van mensen met psychische problemen, die ambulant ondersteund worden, naar hun huisvesting en woonwensen komt naar voren dat de cliënten de meeste waarde hechten aan privacy, keuzevrijheid en stabiele huisvesting. Een thuis hebben was voor de deelnemers aan die onderzoeken van groot belang. Relatief veel onderzoek is gepubliceerd over daklozen die weer een woning kregen. In deze kwalitatieve Australische studie (N=39) werden met behulp van de participatory onderzoeksmethode de ervaringen met verschillende soorten huisvesting en buurten van mensen die door de ambulante ggz ondersteund worden in een deel van de metropool Melbourne in kaart gebracht. De opzet en de items van de kwalitatieve interviews kwamen mede door de inbreng van cliënten tot stand. De diepte-interviews werden gehouden met 18 vrouwen en 21 mannen die nog problemen hadden met een psychotische of affectieve stoornis. De data werden geanalyseerd met behulp van narratieve en thematische analyse strategieën. Ongeveer de helft van de respondenten leefde in een (eigen) huis met familieleden (ouders of partner), de rest had een huurwoning/appartement (vrije sector of sociale woningbouw). De belangrijkste ervaringen van de respondenten met hun huisvesting of buurten waren gerelateerd aan of die bijdragen of men zich ergens ‘thuis’ of onveilig voelt. Als men zich ergens ‘thuis’ was gaan voelen betekende dat een keerpunt in iemands leven, zeker als dat gepaard ging met een vriendelijke buurt, veiligheid en praktische voorzieningen in de omgeving. Respondenten die ontevreden met hun woonsituatie waren, voelden zich onveilig en hadden geen middelen om die situatie te veranderen. Deze personen namen vaak een huisdier of gingen veel uit om het gevoel van isolement tegen te gaan.
Fossey E, Harvey C, McDermott F. (2020). Housing and Support Narratives of People Experiencing Mental Health Issues: Making My Place, My Home. Front Psychiatry. 2020 Jan 10;10:939.
Trefwoord: Rehabilitatie & participatie


Confidental Infomation