Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Rehabilitatie & participatie 2011

Voor de meeste cliënten is Forensic Assertive Community Treatment (FACT) essentieel om hun leven weer op de rails te krijgen
In Nederland staat FACT voor Functie Assertive Community Treatment, in de VS voor Forensic Assertive Community Treatment (FACT). Het Amerikaanse FACT richt zich op personen met een ernstige psychiatrische stoornis die met justitie in aanraking zijn geweest en poogt de cliënten uit de gevangenis te houden. Het F-ACT-team heeft directe contacten met de reclassering. Omdat er weinig onderzoek gedaan is naar de ervaringen van de FACT-cliënten zelf, werden voor dit kwalitatieve onderzoek 14 FACT-cliënten uitgebreid geïnterviewd. Er werd hen gevraagd hoe hun leven er uit zag vóór ze in contact kwamen met FACT, hoe het F-ACT-team hen geholpen heeft en wat hen eventueel niet bevalt aan de FACT-bemoeienis. Over het algemeen zag het leven van de respondenten er vóór de FACT-bemoeienis chaotisch en eenzaam uit. De meesten kenden periodes van dakloosheid, hadden vaak in de gevangenis gezeten en waren verslaafd aan alcohol of drugs. Omdat FACT helpt de cliënten aan huisvesting te komen (via Housing First), contacten met hun reclasseringsambtenaar onderhoudt en toegang biedt tot noodzakelijke GGZ-hulp (medicatie en psychiaters) werden deze zaken het meest genoemd als zeer positief aan FACT, naast het feit dat de respondenten het essentieel vinden om altijd iemand te kunnen bellen. FACT houdt hen uit de gevangenis en wordt zelfs als een life-saving interventie benoemd. De onvoorwaardelijke steun vanuit het F-ACT-team zorgt er voor dat de therapeutische band stevig blijft. Cuddeback GS, Pettus-Davis C & Scheyett A (2011). Consumers’ Perceptions of Forensic Assertive Community Treatment. Psychiatric Rehabilitation Journal 35 (2), 101-109. Trefwoord: Rehabilitatie en participatie

Gemeenschapsgevoel is voor personen in begeleid wonen-projecten deels van dezelfde factoren afhankelijk als voor anderen
Personen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) wonen steeds vaker in een begeleide woonomgeving. Een belangrijk doel van begeleid wonen is integratie in de samenleving. Voor een deel kan dat worden uitgedrukt met de Sense of Community (SOC), het gemeenschapsgevoel. In deze Amerikaanse cross-sectionele studie (N=402) wordt de relatieve invloed van een zestal factoren op de SOC in kaart gebracht bij twee groepen EPA. Het gaat om algemene factoren zoals relaties met buren, veiligheid en tevredenheid met de buurt en EPA-specifieke factoren zoals psychiatrische diagnose, stigma van buurt ten opzichte van psychiatrische stoornissen en wijze van huisvesting. De SOC werd gemeten met de Brief Sense of Community Inventory (BSCI), algemene ervaringen met de buurt met de Housing Environment Survey (HES), Neighbor (HES-NBR) Scale en de Saftey (HES-S) Scale; unieke EPA-factoren met de Neighborhood Social Climate (HES-NSC) Scale. Er werden twee typen huisvesting onderscheiden: congregate (alleen EPA bij elkaar in één woning) en non-congregate. Het blijkt dat de beide soorten factoren significante invloed op het gemeenschapsgevoel bij de respondenten hebben, waarbij de algemene factoren het belangrijkst zijn. Verder hebben de EPA die samen wonen (congregate) een groter gemeenschapsgevoel dan de personen die zelfstandig wonen.Townley G & Kloos B (2011). Examining the Psychological Sense of Community for Individuals with Serious Mental Illness Residing in Supported Housing Environments. Community Mental Health Journal 47 (4), 436-446 Trefwoord: Rehabilitatie en participatie

Inzet van Motiverende Gespreksvoering bij Begeleid Leren-trajecten kan uitval voorkomen
In de VS hebben ongeveer 10 miljoen personen een ernstige psychiatrische stoornis. In vergelijking met de algemene bevolking kunnen deze personen beduidend minder het postsecundaire onderwijs voltooien. Met behulp van Begeleid Leren programma´s wordt gepoogd hen alsnog aan diploma´s te helpen. Ondanks die ondersteuning maakt tussen de 26% tot 50% van de deelnemers de Begeleid Leren programma´s niet af. De auteur houdt in dit artikel een pleidooi voor het structureel aanbieden van Motiverende Gespreksvoering (Motivational Interviewing) in de Begeleid Leren-trajecten omdat deze evidence-based benadering zich bewezen heeft als effectieve methode bij het oplossen van ambivalente gevoelens. Personen in een Begeleid Leren-traject willen duidelijk hun opleiding afmaken, maar kunnen o.a. oplopen tegen: 1. het ter sprake brengen van hun stoornis tijdens de lessen; 2. ervaren van stigma; 3. allerlei motivatieproblemen. In een uitgeschreven gesprek tussen hulpverlener en Begeleid Leren-deelnemer wordt duidelijk gemaakt wat de meerwaarde van Motiverende Gespreksvoering kan zijn. Manthey T (2011). Using Motivational Interviewing to Increase Retention in Supported Education.American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 14 (2), 120-136. Trefwoord: Rehabilitatie en participatie

Duidelijke indicatie dat het volgen van hoger onderwijs de kans op vinden van regulier betaald werk doet toenemen voor psychiatrische patiënten
In de VS zijn er verschillende wetten om de discriminatie van mensen met een stoornis tegen te gaan in allerlei sectoren van de samenleving: Rehabilitation Act (1973), Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, 1975) en de Americans with Disabilities Act (ADA, 1990). Op federaal niveau worden er Arbeidsrehabilitatie programma’s aangeboden. Informatie over iedereen die zo’n programma volgt wordt in een database bijgehouden. Met behulp van die data wordt in dit artikel onderzocht of er een verband bestaat tussen het aangeboden krijgen en het volgen van de hoger onderwijs en de arbeidsuitkomsten voor personen met een psychiatrische stoornis. Hiervoor werden de data van het fiscale jaar 2007 geanalyseerd. Het was al duidelijk dat personen met een psychiatrische stoornis die vóórdat ze de stoornis kregen al hoger onderwijs (hadden) genoten vaker werk vonden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat degenen die in hun arbeidsrehabilitatie-traject (n=195.460) gelegenheid kregen en namen om hoger onderwijs te volgen 33 per cent meer kans hebben om na één jaar regulier betaald werk te hebben dan degenen die dat niet deden. Het stimuleren van begeleid leren kan deze doelgroep ondersteunen om een hoger onderwijs opleiding succesvol af te sluiten. Boutin DL &. Accordino MP (2011). Importance of Collegiate Training for Vocational Rehabilitation Consumers with Psychiatric Disabilities. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 14 (1), 76-95. Trefwoord: Rehabilitatie en participatie


Confidental Infomation