Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Signaleringen rehabilitatie & participatie

2020 (ga naar deze signaleringen)

 • Mensen met psychische problemen willen een eigen plek en buurt waar ze zich thuis voelen

 

2019 (ga naar deze signaleringen)

 • De kwaliteitsbeoordeling van de ggz hulpverlening vanuit het cliënten-perspectief is met name op cliënttevredenheid gericht
 • Jongvolwassenen met ernstige psychische problemen die werkloos zijn of geen opleiding (meer) volgen zijn meestal niet aan hoger onderwijs begonnen
 • Hulpverleners zien verschillende structurele barrières op volledig burgerschap voor ggz-cliënten
 • Engeland: slechts 42% van de psychiatrische cliënten stroomt binnen 30 maanden door naar een minder intensieve woon/behandel-begeleidingsvorm
 • Bij ‘begeleide woonvormen’ voor personen met psychische problemen zijn welzijn, sociale identiteit en privacy van belang
 • Toevoegen van cognitieve remediatie interventie aan psychiatrisch rehabilitatie programma is gunstig voor werk-gerelateerd en sociaal functioneren
 • Nederlandse hulpverleners hebben weinig vaardigheden met betrekking tot en kennis over het onderwerp huiselijk geweld en mishandeling bij hun cliënten
 • Mental Health First Aid (MHFA) training van ouder heeft geen effect op ervaren steun door adolescente kind met psychische problemen

 

2018 (ga naar deze signaleringen)

 • Voor mensen die een Mental Health First Aid (MHFA)-training doorlopen hebben is het proces van het helpen complex en dynamisch
 • Systematische review en meta-analyse: MHFA-trainingen bevorderen de geestelijke gezondheidsvaardigheden
 • Verschillende vormen van begeleid wonen zijn effectief op een aantal psychosociale uitkomsten
 • Rehabilitatieprogramma’s bieden gerichte kaders voor op herstel gerichte hulpverlening
 • In de GGZ worden vele verschillende meetinstrumenten gebruikt om de patiënttevredenheid te meten
 • De STAX-SA is een taxonomie waarmee 71% van de vele vormen van begeleide huisvesting accuraat gecategoriseerd kunnen worden
 • Interventies waarbij politie en ggz samenwerken om personen met psychische problemen op te vangen lijken een positief effect te hebben
 • In tijden van crisis verandert het sociale netwerk van mensen met psychische problemen sterk
 • Cultureel aangepaste interventies voor de behandeling van psychische stoornissen leiden tot betere resultaten bij etnische minderheden
 • Jongeren uit etnische minderheidsgroepen hebben grotere dropout uit GGz-behandelingen dan jongeren uit etnische meerderheidsgroep

 

2017 (ga naar deze signaleringen)

 • Cliënten van de geestelijke gezondheidszorg ervaren op sommige aspecten van de hulpverlening geen continuïteit van de zorg
 • Nieuwe Cognitieve Remediatie-training, CIRCuiTS, verbetert geheugen, executieve functies en sociale functioneren bij personen met schizofrenie
 • Bij personen met een eerste psychose is er een duidelijke associatie tussen motivatie en later beroepsmatig functioneren
 • Ook voor daklozen met psychische problemen in een Housing First project is IPS effectiever voor vinden van werk dan andere interventies
 • Zes verschillende groepen te onderscheiden in trajecten die door daklozen met psychische problemen in Housing First interventie worden afgelegd
 • Algemeen kortdurend psychiatrisch rehabilitatieprogramma verbetert neuropsychologisch en psychosociaal functioneren
 • Functionele Remediatie verbetert het psychosociale functioneren bij personen met een bipolaire stoornis, maar niet de subklinische depressieve symptomen

 

2016 (ga naar deze signaleringen)

 • Voor daklozen met psychische problemen is Housing First succesvol in het bieden van stabiele huisvesting en in het verbeteren van het functioneren
 • In Engeland wordt helft van personen met schizofrenie plus complexe problemen binnen 18 maanden na opname succesvol ontslagen en begeleid
 • Voorlopige resultaten wijzen erop dat Mental Health First Aid (MHFA) op het platteland tot verbetering van geestelijke gezondheid kan leiden
 • Mental Health First Aid (MHFA) training draagt positief bij aan geestelijke gezondheidsvaardigheden
 • Ook voor middelbare scholieren is Mental Health First Aid (MHFA) een haalbare en effectieve training
 • Deelnemers aan Canadese Housing-First-met-ACT-projecten hebben na 2 jaar langer stabiele huisvesting en betere kwaliteit van leven dan controlegroepen

 

2015 (ga naar deze signaleringen)

 • Complexe interventie om binnen intramurale GGZ-instellingen van de NHS aanbod voor patiënten te verbeteren beklijft niet door zowel interne als externe oorzaken
 • De cliëntgerichte component van het Housing First model bepaalt voor een groot deel dat verslaafde dakloze personen in hun woning blijven en geen harddrugs gebruiken

 

2014 (ga naar deze signaleringen)

 • De Nederlandse zelfhulp interventie Ouderschap met Succes en Tevredenheid (OST) is veelbelovend
 • Het Nederlandse programma Preventieve Zorgcoördinatie voor Ouders met Psychiatrische Problemen lijkt haalbaar en effectief
 • Versterken van sociale cohesie in achterstandswijken verhoogd niveau van geestelijke gezondheid
 • Cognitieve Remediatie in het kader van Begeleid Leren verbetert het academisch functioneren
 • Cognitieve Adaptatie Training is een veelbelovend verpleegkundige interventie om het dagelijks functioneren van personen met schizofrenie te verbeteren
 • Er zijn aanwijzingen dat persoonsgebonden budget voor personen met psychische problemen gunstig is voor kwaliteit van leven
 • In de VS hebben personen met een psychische stoornis vaak een minimaal inkomen en moeten ze financiële coping strategieën aanwenden om rond te komen
 • Residentiële behandeling van verslaafden blijkt gematigd effectief voor sommige soorten patiënten
 • Housing First is een effectief programma en wordt steeds meer toegepast in Noord-Amerika en Europa

 

2013 (ga naar deze signaleringen)

 • Amerikaanse buurten waarin personen met een ernstige psychiatrische aandoening wonen zijn meer verwaarloosd en hebben meer misdaad dan gemiddelde buurten
 • In Australië hebben personen met een sociale uitkering meestal een slechtere geestelijke gezondheid dan rest van de bevolking
 • De regelmatig afgenomen Occupational Self Assessment (OSA) geeft inzicht in de veranderende prioriteiten en vaardigheden van recent daklozen met ernstige psychiatrische problemen

 

2012 (ga naar deze signaleringen)

 • Cliënten van Nederlandse begeleid zelfstandig wonen projecten horen er sociaal meer bij dan RIBW-cliënten
 • Nieuw Amerikaans case-managementsmodel (GIPS) biedt effectieve ondersteuning bij begeleid wonen aan dakloze veteranen met minder ernstige psychische problemen

 

2011 (ga naar deze signaleringen)

 • Voor de meeste cliënten is Forensic Assertive Community Treatment (FACT) essentieel om hun leven weer op de rails te krijgen
 • Gemeenschapsgevoel is voor personen in begeleid wonen-projecten deels van dezelfde factoren afhankelijk als voor anderen
 • Inzet van Motiverende Gespreksvoering bij Begeleid Leren-trajecten kan uitval voorkomen
 • Duidelijke indicatie dat het volgen van hoger onderwijs de kans op vinden van regulier betaald werk doet toenemen voor psychiatrische patiënten

 

2010 (ga naar deze signaleringen)

 • In elk stadium van hun behandeling wonen dubbele diagnose cliënten het liefst in een eigen appartement of huis
 • In Amerikaanse begeleid zelfstandig wonen projecten worden bewoners uit het programma gezet als ze hun medicatie niet innemen of middelen gebruiken
 • Succes van Begeleid Leren kan toenemen door studenten met psychische problemen bewust beschermende factoren te leren inzetten
 • Dubbel diagnose cliënten willen het liefst onafhankelijk wonen, maar zien ook dat een restrictieve woonomgeving voor hen soms gunstig kan zijn
 • Kwaliteit van leven neemt af door sociale eenzaamheid bij personen met een ernstige psychiatrische stoornis in een residentiële groepshuisvesting
 • Bij personen met een ernstige psychiatrische stoornis gaan bevredigende seksuele relaties samen met een gewaardeerd sociaal netwerk
 • Speciale training ondersteunt psychiatrische patiënten in hun ouderrol

Confidental Infomation