Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Psychotische aandoeningen 2019

Op de lange termijn nemen cognitieve functies bij mensen met een psychotische stoornis progressief af
Cognitieve beperkingen zijn een opvallend kenmerk van schizofrenie. Er is weinig bekend over de cognitieve uitkomsten op de lange termijn bij mensen die een eerste psychotische episode (EPE) doormaken. In deze Amerikaanse longitudinale studie werden 445 personen met een EPE 20 jaar lang gevolgd om te kijken of het cognitieve functioneren op de lange termijn af nam. Het cognitief functioneren van deze groep werd vergeleken met dat van een ‘gezonde’ controlegroep (N=260). Verder werd gekeken of er cognitieve verschillen waren tussen personen met schizofrenie en andere psychotische stoornissen en naar de associaties tussen de veranderingen in het cognitieve functioneren en veranderingen in het sociale functioneren. Zes domeinen van cognitief functioneren werden gemeten na 2 en 20 jaar: verbale kennis (Wechsler Adult Intelligence Scale), verbaal geheugen (Verbal Paired Associates test I/II, visueel geheugen (Visual Reproduction test I/II), attentie en processnelheid (Symbol Digit Modalities Test; Trail Making Test), abstractie-executieve functies (Trenerry Stroop Color Test), verbal fluency (= het spontaan genereren van semantisch verwante woorden) (Controlled Oral Word Association Test). Gedurende 18 jaar bleef de score van de EPE-groep voor verbal fluency gelijk en nam die voor verbale kennis significant toe (d=0.34). Op de andere vier testen namen de scores significant af (gemiddelde afname: d=0.31; range: 0.17-0.54). De groep met schizofrenie scoorde op beide meetpunten slechter dan de deelnemers met andere psychotische stoornissen. Er werden duidelijke associaties gevonden tussen een vermindering van cognitieve functies enerzijds en het slechter gaan functioneren op het werk én een verslechtering van de negatieve symptomen (demotivatie) anderzijds. In jaar 20 scoorde de controlegroep beter op alle cognitieve testen dan de groep met psychotische stoornissen. Deze verschillen waren het grootst bij de oudere (50+) deelnemers voor verbale kennis, verbal fluency en abstractie-executieve functies.
Fett AJ, Velthorst E, Reichenberg A, Ruggero CJ, Callahan JL, Fochtmann LJ, Carlson GA, Perlman G, Bromet EJ, Kotov R. (2019). Long-term Changes in Cognitive Functioning in Individuals With Psychotic Disorders: Findings From the Suffolk County Mental Health Project. JAMA Psychiatry. 2019 Dec 11.
Trefwoord: Psychotische aandoeningen


Confidental Infomation