Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Signaleringen herstel & herstelondersteuning

2020 (ga naar deze signaleringen)

 • Stedelijke stress bij mensen met een psychose kan mogelijk hanteerbaar worden door de inzet van ‘stedelijke remediatie’ strategieën en interventies
 • Slechts een klein deel van ouderen met schizofrenie is permanent hersteld, het grootste deel zit in een voortdurend wisselend herstelproces
 • De gevalideerde Recovery Climate and Culture Scale (RCCS) geeft accuraat beeld van op herstel gerichte cultuur en houding binnen programma’s en instellingen
 • Wereldwijd is begrip van de kern van het herstelproces van personen met psychische stoornissen bij de ggz-hulpverleners nog niet optimaal
 • Engels position paper roept op om krachten te bundelen om de (mogelijke) gevolgen van COVID-19 voor mensen met psychische problemen in goede banen te leiden
 • Adolescenten met ernstige psychische problemen denken deels anders over het herstelconcept dan volwassenen
 • De Continuïteit van Zorg wordt door verschillende typen patiëntengroepen zeer verschillend ervaren
 • MERIT is een veelbelovende therapie die het herstelproces bij personen met een psychose kan stimuleren
 • Theoretische onderbouwing voor werkzame componenten van voetbalinterventies voor mannen met psychische problemen
 • In Ierland positieve ervaringen met op de Open Dialogue-gebaseerde benadering van ggz-behandelaanbod
 • Ook bij de EPA-groep in ‘beschermde woonomgeving’ kan maatschappelijk, persoonlijk en functioneel herstel in gang worden gezet
 • Vier werkingsmechanismes van op persoonlijk herstel gerichte interventies

 

2019 (ga naar deze signaleringen)

 • Training van ggz-hulpverleners in herstelprincipes heeft duidelijke impact op attitudes maar minder op de hulpverleningspraktijk
 • Metacognitie centraal in herstelproces voor mensen met schizofrenie
 • Nog weinig effectieve interventies om eenzaamheid bij mensen met psychische problemen te verminderen
 • Hulpverleners zien veerkracht als een dynamisch proces dat versterkt kan worden bij jonge patiënten in de intramurale ggz
 • Door deel te nemen aan trainingen van een herstelcollege krijgen de studenten meer vertrouwen, minder angst en voelen meer sociale inclusie
 • Sterk verband tussen kunnen toepassen van copingstrategieën en functioneel en persoonlijk herstel bij mensen met ernstige psychische problemen
 • Sociale omstandigheden beïnvloeden ervaren herstel bij personen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)
 • Componenten van post-traumatische groei ook aanwezig bij mensen met een ernstige psychiatrische stoornis
 • Eigen keuzes kunnen maken draagt bij aan herstel begeleid (zelfstandig) wonen-omgeving
 • Herstel-narratieven kunnen voor bepaalde cliënten nuttig zijn in het herstelproces
 • Position paper van de EUCOMS formuleert zes principes waarop vanuit de samenleving georganiseerde ggz in Europa gebaseerd zou moeten zijn
 • Algemene publiek ziet herstel van personen met EPA meer als een proces en herstel van verslaafden meer als een uitkomst
 • Engelse intramurale ggz-instellingen voor acute zorg hebben enige stappen gezet op weg naar op herstel gerichte behandeling
 • Scoping review: persoonlijk herstel wordt gezien als een proces en is duidelijk onderscheiden van klinisch herstel
 • Internationaal ervaren intramurale patiënten flinke barrières bij op herstelgerichte hulpverlening
 • Nederlands laagdrempelig activiteitencentrum draagt bij aan persoonlijk en sociaal herstel van ouderen met schizofrenie
 • Op herstel gerichte praktische training van hulpverleners heeft klein positief effect op ervaren herstel bij cliënten
 • Nieuw kader voor herstel-narratieven heeft negen dimensies
 • Op herstel gerichte ondersteunende maatschappelijke initiatieven zijn proces gericht, hebben een platte organisatie en betrekken cliënten bij besluitvorming
 • Ook na jaar blijkt Illness Management and Recovery (IMR) programma niet effectief
 • Systematische review: zelfmanagement interventies zijn effectief voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA)

 

2018 (ga naar deze signaleringen)

 • Zelf gekozen sociale contacten buiten de wereld van de ggz zijn van groot belang voor het herstelproces
 • Het domein waaraan mensen met een eerste psychotische episode (EPE) in het begin prioriteit geven, blijkt ook het meest vooruit te gaan
 • Herstelcolleges hebben potentieel om ook hulpverleners, ggz-instellingen en zelfs maatschappelijke opvattingen positief te veranderen
 • Positief verband tussen kwaliteit van leven en herstel bij mensen die in de ggz én door maatschappelijk werk behandeld worden
 • Kwaliteit van leven wordt voornamelijk bepaald door subjectieve beoordelingen
 • Cognitieve Remediatie (CR) training in groepsverband resulteert in cognitieve verbeteringen
 • Traumasensitieve geestelijke gezondheidszorg vraagt om fundamentele cultuurverandering
 • Inzetten van persoonsgebonden budget kan positief bijdragen aan behalen hersteldoelen
 • Gezamenlijke ontwikkeling door studenten (personen met psychische problemen) en docenten van cursus op herstelacademie draagt bij aan herstel
 • In het vroegste stadium van een herstelproces ervaren mensen meer problemen dan uit het CHIME-model naar voren komt
 • De ervaring van de ‘plaats’ heeft een grote invloed op het herstelproces van mensen met ernstige psychische problemen
 • Uit Australisch project blijkt dat personen met ernstige psychische problemen heel goed kunnen aangeven wat voor hen werkt
 • Grote mate van consensus bij Spaanse psychiaters over wat het concept functioneel herstel bij mensen met schizofrenie inhoudt
 • Alleen affectieve symptomen voorspellen persoonlijk herstel bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)
 • In een psychiatrisch ziekenhuis is er in het directe contact tussen hulpverlener en patiënt zeer weinig te zien van de officieel beleden herstelprincipes
 • De MERIT-therapie kan bijdragen aan verbetering van de metacognitieve capaciteiten en zo het herstelproces bij personen met schizofrenie stimuleren
 • Uit RCT blijkt dat Illness Management and Recovery (IMR) programma geen significant effect heeft op functioneren, symptomen en zorggebruik
 • Cliënten die functioneel hersteld zijn ervaren een op herstel gebaseerd zorgsysteem anders dan cliënten die dat niet zijn
 • Micro-affirmaties van hulpverleners worden door personen met psychische problemen als waardevol en steunend ervaren
 • Deelname aan creatieve workshops door mensen met ernstige psychische aandoeningen kan tot verhoging psychologisch welbevinden en sociale competenties leiden
 • In hoeverre verschillende stakeholders zich verantwoordelijkheid voelen om mensen met psychische problemen te ondersteunen hangt af van politieke ideologie en moreel standpunt over zorg
 • Door zelfmanagement interventie ervaart een groot deel van personen met een bipolaire stoornis meer kracht en controle over het eigen leven
 • Duur van Onbehandelde Ziekte (DOZ) is een belangrijkere voorspeller van herstel dan Duur van Onbehandelde Psychose (DOP)
 • Interventies gericht op versterken van sociaal kapitaal hebben veelbelovende effecten op de geestelijke gezondheid
 • Burgerschapsprojecten zijn gericht op inclusie en deelname van iedereen in de samenleving en sluiten aan bij de herstelbeweging
 • Er zijn verschillende percepties over wie verantwoordelijk is voor de zorgbehoeften van personen met psychische problemen
 • De ACQ-CMH-vragenlijst evalueert in hoeverre geestelijke gezondheids- programma’s de verworven vermogens van de cliënten ondersteunen

 

2017 (ga naar deze signaleringen)

 • Bij mensen met ernstige psychische problemen is er een verband tussen hoop en de mate van psychiatrische symptomen
 • Herstelconcept blijft een complex construct en kan als een subjectief proces en als een objectieve uitkomst gezien worden
 • Systematische review: vroege interventie bij een Eerste Psychotische Episode (EPE) is belangrijke factor voor optreden van functioneel herstel
 • Herstel is voor personen met een psychose een individueel proces zonder een duidelijk eindpunt
 • Ook op lange termijn is Sociale Hersteltherapie effectief en een veelbelovende psychosociale interventie voor personen met een eerste psychose
 • Meta-analyse en systematische review: bij personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) voldoet op de langere termijn 58% aan criteria voor remissie en 38% aan de criteria voor herstel
 • Duidelijk verband tussen mate van persoonlijk herstel en ervaren van welzijn bij personen met schizofrenie
 • Het biomedische model is voor cliënten te beperkt om hun ervaringen mee te kunnen duiden
 • Review: herstel van ernstige psychische aandoeningen blijft in onderzoek zowel als een subjectief proces als een objectieve uitkomst gezien worden
 • Interventies die eigen oordeel over stemmingswisselingen bij een Bipolaire Stoornis minder heftig maken bevorderen het herstel
 • Scoping review: vertalen van herstelprincipes naar de klinische praktijk van de acute psychiatrie door verpleegkundigen verlaagt kans op agressie
 • Het Integrated Recovery-oriented Model (IRM) voor de inrichting van een nieuwe ggz draait om herstel van hoop, competenties en sociale binding
 • Er is enig bewijs dat specifieke interventies gericht op het vergroten van sociale deelname van personen met psychische problemen succesvol zijn
 • Met juiste implementatiestrategie zijn lichamelijke oefeningen voor personen met een ernstige psychische aandoening in de reguliere ggz in te voeren
 • Op basis van kenmerken van persoonlijk herstel zijn er bij personen met schizofrenie drie verschillende groepen te onderscheiden

 

2016 (ga naar deze signaleringen)

 • Nog steeds zijn de herstelprincipes in geen enkel land integraal onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg
 • Combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden om herstelproces te bestuderen levert unieke inzichten op
 • Binnen het herstelproces wordt het domein ‘een zinvolle dag’ geassocieerd met kameraadschap, productiviteit, stabiliteit en autonomie
 • Voor deelnemers aan Illness Management and Recovery-programma zijn het leren doelen stellen en hanteren van symptomen het belangrijkst
 • Herstelgerichte begeleiding door hulpverleners in Britse intramurale instellingen verbetert met geïntegreerde trainingen met duidelijk leiderschap
 • In Engeland hebben managers een positiever beeld van de herstel-oriëntatie van de ambulante GGZ dan de hulpverleners en de cliënten
 • Geïntegreerde algemeen medische én psychiatrische zelfmanagement interventies zijn veelbelovend
 • Groot deel van GGZ-hulpverleners zien herstel bij psychose op de eerste plaats als biomedisch herstel
 • De psychometrische kwaliteit van meetinstrumenten die zelfmanagement bij schizofrenie meten is redelijk tot slecht
 • Bij personen met schizofrenie die aangeven een hoge mate van persoonlijk herstel te ervaren wordt minder suïcide-ideatie gevonden
 • In Engeland maken de User-Led organisaties voor personen met ernstige psychische problemen steeds meer deel uit van het reguliere GGz-systeem
 • Personen met bepaalde neurocognitieve beperking kunnen niet optimaal profiteren van Illness Management and Recovery programma (IMR)
 • Er kunnen drie fasen of stadia onderscheiden worden in het herstelproces
 • Klinisch herstel en persoonlijk herstel zijn verschillende constructen en verschillende meetinstrumenten brengen verschillende aspecten van herstel in beeld
 • Het weer actief gaan deelnemen aan het dagelijkse leven kan een belangrijke dimensie van het herstelproces zijn
 • Het herstelconcept ‘een zinvolle dag’ is eenvoudig te meten en geeft een indicatie van de mate van herstel

 

2015 (ga naar deze signaleringen)

 • Theoretisch goed onderbouwde Engelse REFOCUS interventie lijkt herstel-benadering in ambulante ggz te gaan stimuleren
 • Het herstelvertoog staat haaks op het dominante medische vertoog in de ggz
 • In het individuele herstelproces kan de rol van de familie in verschillende stadia anders zijn
 • De nieuwe Australische Support Facilitator vindt langzaam zijn plaats in het brede ggz-veld
 • In de praktijk loopt ‘een vriendendienst aanbieden’ in de GGZ uiteen van een professionele of therapeutische relatie tot iets dat op een natuurlijke vriendschap lijkt
 • Het (schriftelijk) her-vertellen van het levensverhaal kan een belangrijke rol spelen in het herstelproces
 • Personen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) die aangeven anderen te willen helpen scoren hoog op maten die herstel meten
 • Herstel wordt door hulpverleners soms opgevat als gericht op het bevorderen van de belangen van de eigen instelling
 • Familieleden van personen met een ernstige psychische aandoening kunnen een stimulerende of een remmende invloed hebben op het herstelproces
 • De Zweedse Geestelijke Gezondheid Eerste Hulp Training (GGEHT) geeft de deelnemers meer vertrouwen in de omgang met personen met psychische problemen
 • De psychometrische eigenschappen van de Zweedse versie van de Recovery Self-Assessment (RSA) schaal zijn goed
 • Vanuit het perspectief van de cliënten is herstel een individueel proces waarbij leren, sociale relaties en wilskracht van groot belang zijn
 • Ondanks herstelondersteunend trainingsprogramma voor hulpverleners wordt de zorg door de cliënten na de training niet als méér op herstel gericht ervaren
 • Hulpverleners in de ambulante GGz missen enkele belangrijke competenties om het herstelproces van hun cliënten te ondersteunen
 • Personen in herstelproces zetten vele competenties in om zich sociaal te verbinden en zich als verantwoordelijke burger te gedragen

 

2014 (ga naar deze signaleringen)

 • De psychometrische eigenschappen van de Questionnaire about the Process of Recovery (QPR) zijn goed
 • Nog niet veel bewijs voor de effectiviteit van Peer Recovery Support voor personen met een middelenverslaving
 • Illness Management and Recovery (IMR) niet effectiever dan een probleemoplossende interventie
 • De verkorte versie van de Mental Health Recovery Measure, de MHRM-10, is bruikbaar, valide en heeft een goede interne consistentie
 • Personen met psychische problemen die betekenisvolle vrijetijdsbestedingen hebben herstellen meer en sneller
 • In de praktijk ontbreken evidence-based interventies die recovery ondersteunen nog op grote schaal
 • Er moet meer onderzoek worden opgezet naar op herstel gerichte hulpverlening in psychiatrische ziekenhuizen
 • Korte training voor multidisciplinair team dat EPA ondersteunt in recovery proces blijkt effectief
 • De Recovery Assessment Scale (RAS) is zeer valide en betrouwbaar om mate van herstel en veranderingen in herstelproces te meten
 • Flinke praktische problemen bij de implementatie van de Housing First aanpak ter bestrijding van dakloosheid onder Amerikaanse veteranen
 • Het werken als ervaringsdeskundige bevordert het herstel en doet kwaliteit van leven toenemenUit review blijkt dat IMR een veelbelovende psychosociale interventie is
 • Permanent Supportive Housing (PHS) is een veelbelovende interventie voor dakloze personen met ernstige psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Recovery Housing (RH) vooral van groot belang voor herstelproces van dubbele diagnose cliënten
 • Integrated IMR voor oudere EPA heeft positief effect op het zelfmanagement van zowel psychische als medische symptomen
 • Verkorte versie van de ISMI heeft sterke psychometrische eigenschappen
 • Cross-valdiatie van lijst met 32 voorwaarden waaraan effectieve, op contact gebaseerde antistigmaprogramma’s moeten voldoen
 • Bij EPA hangt hogere mate van herstel samen met minder psychiatrische symptomen en een betere somatische gezondheid
 • Goedkope groepsinterventie met inzet van ervaringsdeskundigen ter ondersteuning van het herstelproces lijkt zeer veelbelovend
 • Systematische review: E-mental health zelfmanagement interventies zijn effectief voor personen met een psychotische stoornis
 • Uit RCT blijkt dat deelnemers aan WRAP significant minder beroep doen op en minder behoefte hebben aan zorg dan controlegroep
 • Webapplicatie CommonGround stimuleert cliënten om hun zelfmanagement strategieën te ontwikkelen en beter bij hun eigen behandeling betrokken te raken
 • Zelfs bij de speciale klinieken van de Amerikaanse Veterans Affairs Medical Centers blijkt Illness Management and Recovery moeilijk te implementeren
 • FOCUS is een zelfmanagement mHealth applicatie die op de wensen van personen met schizofrenie is afgestemd
 • Het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt is de centrale waarde van WRAP

 

2013 (ga naar deze signaleringen)

 • De bestaande recovery meetinstrumenten zijn nog niet getest op alle belangrijke psychometrische kenmerken
 • De Provider Expectations for Recovery Scale blijkt een valide instrument om de houding ten opzichte van herstel bij hulpverleners te meten
 • Italië heeft een unieke universitaire opleiding voor ambulante psychiatrische rehabilitatie
 • Begeleide fitness training voor personen met een ernstige psychiatrische aandoening leidt tot significante verbeteringen in de cardiorespiratoire fitness maar niet tot gewichtsafname
 • Speciaal op afvallen gericht programma voor Amerikaanse veteranen met ernstige psychiatrische stoornis blijkt niet te werken
 • Gedwongen opname wordt door vrouwen en mannen verschillend ervaren en kan herstelproces in de weg staan
 • Door WRAP komen cliënten beter voor zichzelf op in het contact met hun hulpverleners
 • Sociaal en functioneel herstel wordt nog niet goed gemeten met de Recovery Assessment Scale (RAS)
 • Mantelzorgers van personen met psychoses zijn minder optimistisch over herstel dan GGZ-hulpverleners en koppelen dit vooral aan negatieve symptomen
 • Ook psychiatrische patiënten mét symptomen kunnen herstellen als ze sociale steun en andere hulp ontvangen
 • Door oudere psychiatrische patiënten wordt herstel direct gekoppeld aan hun staat van geestelijke gezondheid en daar moeten hulpverleners rekening mee houden
 • In herstelproces kan narratieve coaching bijdragen aan de reconstructie van het zelf
 • Personen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) voelen zich het meeste thuis in gemeenschappen met een GGz achtergrond
 • De Recovery Promoting Relationships Scale (RPRS) meet de recovery competenties van hulpverleners op een valide wijze
 • Begeleid zelfstandig wonen project in Washington is cruciaal voor herstelproces van bewoners
 • Inzichten van de sociale roltheorieën kunnen als basis dienen voor het opzetten van op herstel gerichte interventies
 • Het aanbieden van uitdagende taken in het kader van rehabilitatieprogramma’s kan leiden tot de optimale flow-ervaring die positief gewaardeerd wordt
 • Twee derde van de behandelplannen van RIBW-cliënten voldoet op papier aan de rehabilitatieprincipes
 • Case managers die bij een op herstel gerichte instelling werken ervaren beter contact met hun cliënten en zijn tevredener met hun werk
 • Living Well is een veelbelovende zelfmanagement interventie voor personen met een ernstige psychische stoornis én een chronisch medische aandoening

 

2012 (ga naar deze signaleringen)

 • Meer dan een derde van de deelnemers aan de tweede Australische nationale survey onder personen met een psychose ervaart sociale isolatie en eenzaamheid als hun grootste uitdaging
 • Recent opgerichte Recovery Centers bieden sociale- en ervaringsdeskundige steun aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)
 • Uit RCT blijkt dat Wellness Recovery Action Planning (WRAP) bij deelnemers tot significant grotere afname van ernstige psychiatrische symptomen leidt
 • Deelname aan sportieve activiteiten in groepsverband wordt door personen met psychische problemen als sociaal inclusief en niet-stigmatiserend ervaren
 • Er zijn drie klassen (en fasen) te onderscheiden bij personen met ernstige psychiatrische problemen die in herstelproces zitten
 • Combinatie van zeven kernstrategieën ligt ten grondslag aan de transformatie van het Mental Health Center of Denver tot een op herstel gerichte instelling
 • Amerikaanse door consumers gerunde dienstverlenende organisaties (COSO’s) hebben een eigen plaats tussen de GGZ en de maatschappij in
 • Dubbele diagnose cliënten met een vaste baan blijken na 10 jaar begeleiding op alle niet-werkgebonden levensgebieden dezelfde verbeteringen te hebben dan werkloze dubbele diagnose cliënten
 • Wellness Recovery Action Planning (WRAP) doet depressieve- en angst- klachten afnemen en bevordert het herstelproces
 • Het recovery-proces is een multidimensionele en persoonlijke ervaring met drie verschillende dimensies
 • Hoe modelgetrouwer het Strenghts Model Case Management (SMCM) wordt toegepast, des te positiever zijn de uitkomsten bij de cliënten
 • Recovery en hoop nemen toe bij deelnemers aan het door ervaringsdeskundigen geleide educatieve programma BRIDGES
 • Peer support binnen de context van een Clubhouse heeft verschillende niveaus en draagt bij aanrecovery (herstel)
 • Canadese hulpverleners zien vele uitdagingen op de weg naar een GGZ-praktijk gebaseerd op de principes van de recovery-filosofie
 • Hoe verder men in het herstelproces komt hoe meer de doelen die men voor zichzelf stelt met bredere levensrollen samenhangen
 • Volledig functioneel herstel (VFH) 7,5 jaar na een eerste psychose hangt meer samen met psychosociaal herstel na 14 maanden dan met remissie van symptomen
 • Deelnemers zijn tevreden over nieuw Recovery Center in New York dat als een opleidingsinstituut georganiseerd is
 • Het MARS-meetinstrument heeft goede psychometrische kwaliteiten en geeft zicht op de verschillende dimensies van het herstelproces
 • De Nederlandse cliëntgestuurde cursus ‘Herstellen doe je zelf’ heeft een significant positief effect op gevoelens van empowerment, hoop en self-efficacy
 • In New Yorkse cliëntgestuurde instelling is cultuur ontwikkeld waarin iedereen zich voor elkaar verantwoordelijk voelt
 • Maatschappelijk participeren heeft een positief effect op het herstelproces
 • Amerikaanse jongvolwassenen met psychiatrische problemen willen graag een eigen website met informatie die sociale integratie kan bevorderen
 • In de UK zijn de sociale netwerken van voormalig intramurale psychiatrische patiënten redelijk uitgebreid, zeker bij de 65-plussers

 

2011 (ga naar deze signaleringen)

 • De Psychiatrische Rehabilitatiebenadering (PR) van Boston blijkt op primaire uitkomstmaten effectief in Nederland
 • De Illness Management and Recovery Scale (IMRS) blijkt het herstelproces bij schizofrenie valide en consistent te meten
 • Systematische review: vijf processen vormen de kern van het persoonlijke herstel proces
 • Compassievolle GGZ-hulpverleningsrelatie die gevoel van hoop versterkt moet centrale bouwsteen in de het GGZ-aanbod worden
 • Eerste psychose patiënten blijken optimistisch over hun toekomstperspectieven
 • Ook als het Illness Management and Recovery (IMR) programma maar selectief wordt aangeboden blijkt het effectief te zijn
 • Uit de internationale literatuur komen vier domeinen naar voren om recovery in de praktijk vorm te geven
 • Deelnemers aan Assertive Community Treatment (ACT) ervaren geen dwang en negatieve druk van hulpverleners
 • Inzet ervaringsdeskundigen in reguliere GGZ behandeling stimuleert recovery van patiënten
 • Cliënten die worden begeleid door Case Managers met positievere verwachtingen werken vaker en langer
 • Intensive Psychiatric Rehabilitation (IRP) interventie leidt tot betere huisvesting en meer regulier betaald werk én meer gebruik van zorg
 • Hiërarchisch georganiseerd Consumer Run programma minder effectief op herstel doelen dan reguliere Community Mental Health Service
 • Moeders met ernstige psychiatrische problemen hebben recht op opvoedingsondersteuning
 • Deïnstitutionaliseringsproject bewijst dat personen met ernstige psychiatrische problemen goed buiten het psychiatrisch ziekenhuis kunnen leven
 • Deelnemers aan Illness Management and Recovery programma leren significant beter met symptomen van schizofrenie om te gaan
 • De Critical Time Intervention vermindert risico op dakloosheid in grote mate bij net ontslagen psychiatrische patiënten met een verleden van dakloosheid
 • Zelfmanagement interventie heeft alleen effect bij hoger opgeleiden
 • Personen die naast ACT ook een Illness Management and Recovery (IMR) programma volgen worden significant minder vaak opgenomen
 • Het sociale isolement neemt duidelijk af bij chronisch psychiatrische patiënten die deelnemen aan het Europese EMILIA project
 • Het Wellness Self-Management (WSM) programma ondersteunt personnel met ernstige psychische stoornissen om hun individuele recovery-doelen te realiseren
 • Er is een duidelijk verband tussen coping stijl en remissie van symptomen na één jaar bij personen met schizofrenie
 • Enkele veelbelovende meetinstrumenten om de mate van herstel bij personen of de gerichtheid op herstel van instellingen te meten
 • Respect opbrengen voor de cliënt in herstel wordt als de belangrijkste competentie gezien waarover een GGZ-hulpverlener moet beschikken
 • Hulpverleners die een training over recovery (herstel) hebben gevolgd geloven meer in herstelvermogen van cliënten
 • Aanwijzing dat op herstel gerichte hulpverlening tot betere uitkomsten bij cliënten leidt
 • Deelname aan de zelf-management interventie WRAP heeft positief effect op psychiatrische symptomen en gevoelens van hoop
 • Voor psychiatrische patiënten is het verstandig leren omgaan met geld een voorwaarde om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren

 

2010 (ga naar deze signaleringen)

 • Een uitgebreide vorm van Dialectische GedragsTherapie (DGT) voor personen met een borderline persoonlijkheidsstoornis bevordert herstel
 • Het concept psychische stoornis heeft naast een objectieve en sociaal-culturele óók een persoonlijke component
 • In Amerika zijn er veel meer initiatieven nodig om zelfbeschikking van psychiatrische patiënten te stimuleren
 • Implementatie van Illness Management and Recovery (IMR) programma binnen ACT stimuleert recovery en leidt tot minder opnames
 • Deelnemers aan ACT die ouder zijn, middelen misbruiken en weinig motivatie hebben profiteren psychosociaal minder van ACT dan anderen
 • Het Wellness Recovery Action Planning (WRAP) programma heeft positief effect op gevoelens van hoop en houding ten opzichte van herstel
 • Amerikaanse Self-Help Agencies dragen substantieel bij aan ontwikkeling van recovery doelen
 • Cliëntenfactoren bepalen grotendeels het succes of het falen van ACT
 • De Empowerment Scale is een betrouwbaar en valide meetinstrument
 • Bij personen met schizofrenie is er een verband tussen betekenis toekennen aan eigen levensverhaal en kansen op herstel
 • Implementatie van recovery praktijken is mogelijk in traditioneel Amerikaans psychiatrisch staatsziekenhuis
 • Full-Service Partnership programma voor dakloze ernstige psychiatrische patiënten leidt tot minder dagen op straat en minder intramurale hulpverlening
 • Specifiek fellowship-programma heeft positieve invloed op toenemen recovery-praktijken
 • Integratie van benaderingen vanuit wellness, herstel en zelf-management concepten hebben meerwaarde voor psychiatrische patiënten
 • ACT hulpverleners zijn voor voormalige dakloze psychiatrische patiënten de belangrijkste sociale contacten
 • Helft van patiënten die in hersteltraject gaan is binnen twee jaar redelijk tot goed hersteld
 • Speciaal gezondheidsvoorlichtingsprogramma heeft gunstig effect op de lichamelijke gezondheid van chronisch psychiatrische patiënten

Confidental Infomation