Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Ernstige psychische aandoeningen 2013

Er zijn verschillen tussen jongvolwassenen met een psychische stoornis en hun ouders wat betreft ervaren persoonlijk verlies en veranderingen in sociale netwerken als gevolg van de stoornis
In dit Amerikaanse onderzoek wordt vanuit het levensloop perspectief bekeken in hoeverre er verschillen zijn tussen het ervaren persoonlijke verlies, kenmerken van het sociale netwerk en gevoelens van eenzaamheid bij jongvolwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening (schizofrenie, bipolaire stoornis) (N=30) en hun ouders (N=30). Bij beide groepen werden de volgende instrumenten afgenomen: 1. Personal Loss From Mental Illness scale (PLMI), met 4 subschalen: verlies van rollen en routine, verlies van vroegere relaties, verlies van het vroegere zelf en verlies van de toekomst als gevolg van de psychische stoornis; 2. Social Network Interview: semigestructureerd interview waarmee structuur en ervaren functie van persoonlijke sociale netwerk in kaart wordt gebracht; 3. UCLA Loneliness Scale: meet individuele perceptie van interpersoonlijke eenzaamheid. De ouders hebben gemiddeld significant meer familieleden en vrienden in hun netwerk dan hun volwassen kinderen. Beide groepen melden dat ze in hun netwerk significant meer mensen hebben die hen emotionele steun dan concrete hulp geven. De jongvolwassenen die een grotere mate van eenzaamheid rapporteerden, gaven ook aan een groter verlies van rollen en routine, relaties en het vroegere zelf te hebben. Bij de ouders was er een duidelijk verband tussen het krijgen van concrete hulp en emotionele steun en de ervaring van minder verlies van relaties, sociale rollen, dagelijkse routine en gevoel van verlies van de toekomst als gevolg van de stoornis van hun kind. De jongvolwassenen rapporteerden een significant groter verlies van vroegere relaties en de toekomst dan hun ouders. De ouders rapporteerden een groter gevoel van verlies van sociale rollen en dagelijkse routines dan hun kinderen. Deze uitkomsten zijn een reflectie van de verschillende levensfasen waarin beide groepen zich bevinden.
Stein CH, Aguirre R & Hunt MG (2013). Social networks and personal loss among young adults with mental illness and their parents: A family perspective.Psychiatric Rehabilitation Journal 36 (1), 15-21.Trefwoord: Ernstige psychische aandoeningen


Confidental Infomation