Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Signaleringen ernstige psychische aandoeningen

2020 (ga naar deze signaleringen)

 • Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt wereldwijd in de ggz gebruikt om inzicht in de voortgang van de behandeling te krijgen
 • In de VS is de implementatie van het Integrated Dual Diagnosis Treatment-model de afgelopen tien jaar afgenomen
 • Cognitieve Adaptatie Training uitgevoerd door verpleegkundigen verbetert het dagelijkse functioneren bij personen met zeer ernstige psychische aandoeningen
 • Nederlandse hulpverleners ambivalent over nieuwe mogelijkheid om dwangmaatregelen in de thuissituatie van de patiënt te kunnen inzetten

 

2019 (ga naar deze signaleringen)

 • Psycho-educatie effectief bij behandeling van bipolaire stoornis
 • Gevoelens van eenzaamheid groot bij mensen met psychische problemen
 • Cognitieve ontwikkeling door middel van CRT voorspeld door premorbide IQ, cognitie op baseline en progressie in trainingstaak
 • Tegen de verwachting in blijken na de behandeling de gemeten HoNOS-symptomen meer met elkaar verbonden dan ervoor
 • De STEPWISE life style interventie voor mensen met een psychotische stoornis heeft op lange termijn geen effect
 • Persoonsgerichte vroege psychose interventie programma’s gericht op jongeren en jongvolwassenen, zonder leeftijdsdrempels, zijn zeer veelbelovend
 • Op basis van ROM-uitkomsten zijn er zes homogene subgroepen van patiënten met een ernstige psychische aandoening (EPE) te onderscheiden
 • Mensen met EPA én een verstandelijke beperking hebben bijna altijd een traumatische gebeurtenis meegemaakt

 

2018 (ga naar deze signaleringen)

 • Personen met EPA die een hogere opleiding dan de middelbare school hebben genoten ervaren minder herstel en kwaliteit van leven
 • Meta-review: regelmatige lichamelijke oefeningen hebben positieve invloed op symptomen bij depressie en schizofrenie
 • Nieuw Nederlands Functioneel Remissie (FR)-instrument heeft goede psychometrische eigenschappen
 • Bij mensen met ernstige psychische problemen kan de kwaliteit van leven ook met visuele middelen worden gemeten
 • In de praktijk worden ggz-patiënten weinig bij de ontwikkeling van hun behandelplannen betrokken
 • In de VS heeft ongeveer 6% van de bevolking een langdurige ernstige psychische stoornis en een derde van die groep is in remissie

 

2017 (ga naar deze signaleringen)

 • Geïntegreerde gezondheidsvoorlichtingsinterventie heeft weinig effect op cardiovasculaire risicofactoren bij mensen met een psychose
 • Conceptueel model beschrijft de vijf dimensies van sociaal isolement bij personen met psychische problemen
 • Nieuwe FACT-teams in VK gunstig voor cliënten die eerst onder een team van de ambulante GGZ vielen
 • Scoping review: gemene deler achter de ambulante interventies voor personen met een ernstige psychische aandoening (EPA) is de therapeutische alliantie
 • Training van neurocognitie en Theory of Mind (ToM) verbetert functioneren in een werkomgeving bij personen met schizofrenie
 • Cognitieve Remediatie Training (CRT) heeft na 5 jaar nog steeds positief effect  op cognitieve vermogens bij mensen met schizofrenie
 • Als personen met EPA in een eigen woning begeleid worden hebben ze het zeker niet slechter dan in de traditionele residentiële omgeving
 • Cognitieve Remediatie toegevoegd aan arbeidsrehabilitatie interventie voor personen met schizofrenie heeft positief effect op werkuitkomsten
 • Expert review: Cognitieve Remediatie Training zou standaard als best practice in de behandeling van schizofrenie moeten worden opgenomen

 

2016 (ga naar deze signaleringen)

 • VK: van de drie vormen waarin zorg na ontslag uit het psychiatrische ziekenhuis wordt aangeboden, is begeleid wonen waarschijnlijk kosteneffectief
 • Belangrijkste voorspeller voor invullen en gebruik van het Crisisplan is een positieve werkrelatie tussen de patiënt en de behandelaar
 • Systematische review: inzetten van Virtual Reality bij psychologische behandelingen is veelbelovend
 • Personen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben in hun kindertijd vaak trauma’s meegemaakt en ervaren in het dagelijks leven veel stress
 • Patiënten in Britse psychiatrische klinieken waarderen hulpverleners die als een goed team samenwerken en hen in staat stellen hun herstelproces vorm te geven
 • Nederlandse RCT naar effecten van Routine Outcome Monitoring (ROM) geïntegreerd in Shared Decision Making

 

2015 (ga naar deze signaleringen)

 • Parentificatie door kinderen van ouders met psychische problemen kan tot verhoogde stress en tot toename van probleemgedrag leiden
 • Het Amerikaanse verzekeringsstelsel vergoed hulp voor psychische stoornissen nog steeds beduidend minder dan hulp voor somatische ziekten
 • Cognitieve Remediatie Therapie (CRT) is niet effectief voor personen met schizofrenie
 • CORAL-beslishulp is waardevol voor personen met een psychische aandoening bij keuze om deze aandoening te verzwijgen of erover openheid te geven
 • Cognitieve Remediatie Training (CRT) geeft significante verbeteringen op gebied van aandacht, werkgeheugen en empathie bij personen met schizofrenie
 • Meta-analyse: voor personen met ernstige psychische aandoeningen is Cognitieve Remediatie Training gunstig voor hun werkuitkomsten
 • Nieuwe Cognitieve Remediatie Training (CRT) veelbelovend met betrekking tot verbetering episodisch geheugen bij jongvolwassenen met schizofrenie
 • Hoewel algemeen toegepast in de VS, is de werkzaamheid van permanent ondersteunende huisvesting voor daklozen nog niet onomstotelijk bewezen
 • Korte intensieve intervaltrainingen hebben een positief effect op zowel lichamelijke als psychische gezondheid van mensen met schizofrenie
 • Evaluaties van onderzoeken naar de effecten van gezondheidsbevorderende programma’s voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) nemen te weinig relevante uitkomstmaten mee
 • Stakeholders in de zorg voor patiënten met EPA: fysieke gezondheid van EPA kan verbeteren als de huisarts een meer centrale rol krijgt en als alle betrokken hulpverleners beter gaan samenwerken
 • Deelnemers aan Housing First projecten met ondersteuning ervaren na 18 maanden significant vaker positieve veranderingen in hun leefomstandigheden
 • Bij deelnemers aan Housing First projecten die bij aanvang dagelijks middelen gebruikten blijkt dat gebruik na twee jaar nog niet te zijn afgenomen
 • Het Canadese Housing First project At Home/Chez Soi is zeer modelgetrouw ingevoerd
 • Mate van binding van cliënt met bemoeizorgteam wordt voor deel voorspeld door de ernst van de problemen en wanneer eerste contact wordt gelegd
 • Het inzetten van zelfmanagement modellen om de algemene medische toestand van personen met een ernstige psychische aandoening (EPA) te verbeteren zijn veelbelovend
 • In Californië blijkt modelgetrouwe toepassing van het Housing First model,tot tevredenheid van de cliënten, de meeste deelnemers in zelfstandige appartementen onder te brengen
 • Op de lange termijn is er ook in de UK een verband tussen het inzetten van ACT en een afname in het aantal opnames
 • Meta-analyse: het effect van psychotherapie op het sociaal functioneren van personen met een (klinische) depressie is matig

 

2014 (ga naar deze signaleringen)

 • Themanummer over begeleid ouderschap bij personen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) geeft aan dat de tijd rijp is voor een herstelmodel dat gericht is op de familie
 • De mate van ervaren geluk bij personen met schizofrenie hangt samen met enkele positieve psychosociale factoren
 • Attention Shaping Procedures (ASP) zijn effectief in het vergroten van het aandachtsvermogen bij personen met schizofrenie
 • De ZelfRedzaamheidsMatrix (ZRM) is een betrouwbaar beslissingsondersteuning-instrument voor het toewijzen van dak- en thuislozen aan een vervolgtraject
 • Sociale activiteitengroepen voor personen met schizofrenie worden matig bezocht en hebben niet veel effect
 • Het inzetten van Virtual Reality (VR)-toepassingen voor de behandeling van psychoses is veelbelovend
 • Volgens experts is de outreachende zorg voor moeilijk tot het ontvangen van zorg te bewegen patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) in Europa zeer matig
 • Negen voorstellen om de sociaal psychiatrische dienstverlening in de wereld te verbeteren
 • Door Assertive Community Treatment gaan moeilijk bereikbare Nederlandse GGz-cliënten meer van het zorgaanbod gebruik maken
 • Van de ACT-cliënten met een ernstige psychische aandoening (EPA) hebben de cliënten met verslavingsproblemen veel meer psychosociale problemen
 • Alleen aangepaste en permanent en regelmatig gegeven voorlichting over een gezonde levensstijl heeft kans van slagen bij personen met ernstige psychische aandoeningen
 • De psychometrische eigenschappen van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) zijn adequaat
 • Nederlandse ACT-cliënten zijn moeilijk te motiveren om aan aanvullende evidence-based interventies deel te nemen
 • Dakloze EPA komen veel vaker met justitie in aanraking én zijn veel vaker slachtoffer van een misdrijf dan gehuisveste EPA
 • Meta analyse: Lifestyle interventies voor EPA resulteren in afname cardiovasculaire risico’s

 

2013 (ga naar deze signaleringen)

 • Er zijn verschillen tussen jongvolwassenen met een psychische stoornis en hun ouders wat betreft ervaren persoonlijk verlies en veranderingen in sociale netwerken als gevolg van de stoornis

Confidental Infomation