Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Signaleringen destigmatisering

2020 (ga naar deze signaleringen)

 • De meerjarige Engelse antistigma publiekscampagne Time-to-Change heeft positieve effecten
 • Taalgebruik heeft geen invloed op stigmatiserende houding van hulpverleners ten aanzien van personen met psychische problemen of verslavingen
 • In acute somatische zorg staan mensen met ernstige psychische problemen aan vele vormen van stigmatisering bloot
 • Het continuümgeloof over schizofrenie vermindert stigma omdat de waargenomen gelijkenis met de gestereotypeerde groep toeneemt
 • Verhoogde depressieve symptomen op baseline gerelateerd aan ervaren stigma na een jaar bij Eerste Psychotische Episode (EPE)
 • Zelfstigma komt veel voor bij personen met Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) én bij Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
 • HOP is veelbelovend programma dat zelfbeschikking stimuleert bij besluit om al dan niet te communiceren over eigen psychisch problemen
 • Cultureel aangepast anti-stigma programma voor hulpverleners lijkt effectief in Nepal

 

2019 (ga naar deze signaleringen)

 • Aanwijzingen dat zelfhulp interventies zelfstigma verminderen
 • Geanticipeerd en ervaren stigma komen veel voor bij aanvang van behandeling voor een Eerste Psychotische Episode (EPE) en nemen daarna af
 • Bij personen met Eerste Psychotische Episode (EPE) is een significant verband tussen geanticipeerd stigma en Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP)
 • Speciale korte interventie om beter met stigma om te gaan lijkt weinig effectief voor patiënten met schizofrenie en depressie
 • Anti-stigma interventie voor ggz-hulpverleners heeft alleen positief effect op geloof in continuüm model van abnormaliteit
 • Versterken van veerkracht heeft positieve invloed op weerstand tegen zelfstigma
 • Positieve nieuwberichten en posts op sociale media verminderen stigmatiserende houding en vice versa
 • NECT-interventie effectief in verminderen zelfstigma bij personen met een schizofreniespectrum stoornis
 • Bekenden van mensen met psychische problemen denken dat het grootste deel van hen door de omgeving goed behandeld worden
 • Familieleden en hulpverleners van mensen met psychische problemen hebben vaak groot publiek stigma

 

2018 (ga naar deze signaleringen)

 • Realistische documentaire heeft positieve invloed op stigmatiserende houding bij scholieren
 • Verschillende groepen hebben een impliciete stigmatiserende houding ten opzichte van psychische stoornissen
 • Het Mental Illness Stigma Framework (MISF) brengt structuur in het stigma onderzoek
 • Discriminatie en stigma ten aanzien van schizofrenie is ideologisch te verklaren met behulp van het construct Sociale Dominantie Oriëntatie (SDO)
 • Personen die zich identificeren met de gestigmatiseerde groep met een ernstig psychisch probleem gaan eerder hulp zoeken
 • Verzwijgen wordt als copingstrategie tegen stigma het vaakst gebruikt door mensen met psychische problemen
 • Als een persoon met schizofrenie psychologisch gezien te dichtbij komt gaat men zich ongemakkelijk voelen
 • Geloof dat psychische stoornissen een biogenetische oorzaak hebben vergroot stigma bij mensen met psychische problemen én hun hulpverleners
 • Jongeren die van school gestuurd worden hebben vaker psychische problemen én bij van school gestuurde leerlingen nemen de psychische problemen toe
 • Geen verband tussen vermijdende hechtingsstijl en zelfstigma, wel bij angstige hechtingsstijl
 • Niet-behandelde personen met psychische problemen worden belemmerd in hulpzoekgedrag door gebrek aan kennis, vooroordelen en stigma
 • Mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) leren in een sociale onderneming competenties waardoor ervaren stigma verminderd
 • Identificatie met sociale groep(en) leidt tot meer sociale steun en vermindert percepties van stigma van psychische problemen

 

2017 (ga naar deze signaleringen)

 • Zelf-stigma neemt af bij jongeren met psychische problemen na deelname aan gemengde workshops met ‘gezonde’ jongeren
 • De nieuwe Stigma Resistance Scale is beter in staat weerstand tegen stigma te meten dan de bestaande meetinstrumenten
 • Algemeen toepasbare Toegevoegde Realiteits-tool veelbelovend voor verminderen van stigma ten opzichte van schizofrenie
 • Engelse Time-to-Change anti-stigma programma stimuleert mensen met psychische problemen om hulp te zoeken en hun problemen bekend te maken
 • Redenen voor stigmatiseren van verschillende psychische stoornissen kan worden teruggebracht tot sociale wenselijkheid en beheersbaarheid
 • Persoonlijke verhalen hebben meeste invloed op afname stigma en ondersteuning van beleid voor personen met psychische problemen
 • Video contact waarbij de mogelijkheid om van schizofrenie te herstellen wordt benadrukt is meest effectief in verminderen van stigma
 • Ervaren stigma is significant gerelateerd aan externe schaamte, positieve symptomen, depressie, angst en persoonlijk herstel bij personen met psychoses
 • Geïnternaliseerde schaamte en laag gevoel van eigenwaarde kunnen bijdragen aan stigma waardoor herstelproces geremd kan worden
 • Matig bewijs dat het continuüm-model van psychische problemen effectief is voor verminderen stigma
 • Onderzoek naar stigma van verslavingen staat nog in de kinderschoenen
 • Stigma van verslavingen kan verminderen door inzetten strategieën als voorlichting geven en contact leggen tussen ervaringsdeskundigen en publiek
 • Sociale media kunnen goed worden ingezet bij antistigma-campagnes
 • Australische survey: personen met een psychisch probleem vertellen daar eerder over aan personen die dicht bij hen staan
 • Systematische review: stigma-gerelateerde processen beïnvloeden het hulpzoekgedrag van personen met een vroege psychose of met een risico op een psychose
 • Systematische review: 12 meetinstrumenten die stigma bij personen met psychische problemen meten hebben voldoende psychometrische kwaliteiten
 • Systematische review: in de algemene bevolking is er een direct verband tussen stigma ten aanzien van psychische stoornissen en hulpzoekgedrag
 • Systematische review: onvoldoende evidentie voor de effectiviteit van interventies ter bestrijding van zelfstigma
 • Uit eerste testen blijkt dat meetinstrument om stigmatisering bij GGZ-hulpverleners te meten goede psychometrische eigenschappen heeft

 

2016 (ga naar deze signaleringen)

 • Er is een robuuste associatie tussen ‘verwachte discriminatie’ en suïcide-ideatie bij personen met psychische problemen
 • Personen die meer psychotische symptomen hebben en vaker slachtoffer zijn, ervaren meer zelfstigma en hebben minder gevoelens van eigenwaarde
 • Bij jongeren met een hoog risico op een psychose is er een verband tussen een toename van stigma stress en een toename van suïcide-ideaties
 • De deelnemers van de anti-stigma interventies in Canada zijn bijna allemaal blank, in Canada geboren, jong en/of van middelbare leeftijd
 • Meta-analyse: psychosociale interventies voor geïnternaliseerd stigma bij schizofreniespectrum stoornis veelbelovend
 • Cognitieve Therapie is een veelbelovende interventie ter vermindering van geïnternaliseerd stigma bij personen met psychose
 • Nationale antistigma campagnes in Engeland, Zweden en Canada hebben positieve veranderingen in gang gezet
 • Voorlichting die nadruk legt op continuüm tussen psychisch gezond zijn en psychische stoornissen doet stigma verminderen
 • Stigma voor schizofrenie neemt af als er goede voorlichting wordt gegeven over de werking van behandelingen
 • Systematische review: anti-stigma interventies op de werkplek kunnen effectief zijn
 • De Mental Health First Aid (MHFA)-training ook in Denemarken effectief
 • Na lessenserie over psychische problemen is bij middelbare scholieren kennis toegenomen en stigma afgenomen
 • Stigmabestrijding in de gezondheidszorg moet gebaseerd zijn op de principes van humanistische ontwikkelingsmodellen
 • Bij personen met risico op psychose leidt zelf-etikettering en stigma stress tot een verhoogde suïcidale ideatie
 • Psycho-educatie blijkt meest veelbelovende interventie bij verminderen van zelf-stigma
 • Anti-stigma-educatie op middelbare scholen is gebaat bij ervaringsdeskundigen die bewust en goed voorbereid in contact kunnen gaan met de leerlingen
 • Ervaren stigma heeft invloed op de mate van herstel en dat wordt gemedieerd door de mate van hopeloosheid en gevoelens van eigenwaarde
 • Uit synthese van de evidentie blijkt dat anti-stigma interventies op de langere termijn een matig effect op kennis en een gering effect op houding hebben
 • Van de studenten met psychische problemen willen vooral degenen die zich met die problemen identificeren openheid geven over die problemen
 • Eerste hulp bij psychische klachten (MHFA) is waardevol voor toename van kennis over geestelijke gezondheid en bestrijding van stigma in de samenleving

 

2015 (ga naar deze signaleringen)

 • Antistigma campagne waarbij nadruk wordt gelegd op het continuüm model van schizofrenie heeft meer potentieel dan het biogenetisch model
 • Hoe dichter men bij een verslaafde staat des te minder is de stigmatiserende houding
 • Narratief review: meest effectieve interventie om stigma te verminderen is sociaal contact, maar voor effecten op langere termijn zijn er weinig robuuste studies
 • Nationale survey: mensen met psychische problemen rapporteren meer positieve ervaringen dan vermijdingsgedrag of discriminatie
 • Bij jongeren met kans op psychose lijkt contact met en ondersteuning door vroege psychose teams stigma te doen verminderen
 • Verwachte discriminatie van mensen met een depressieve stoornis is het hoogst in de meest ontwikkelde landen, met name op de arbeidsmarkt
 • In Turkije is geïnternaliseerd stigma bij mensen met schizofrenie groot en het heeft een negatieve invloed op therapietrouw
 • Toepassing van het label schizofrenie leidt tot een negatieve sociale perceptie
 • Studenten met psychische problemen zijn geneigd geen hulp te gaan zoeken als hun sociale omgeving daar negatief tegenover staat (perceived stigma)
 • Ondanks dat het publiek denkt dat een bipolaire stoornis een biologische oorzaak heeft, voelt men compassie en wil men weinig sociale afstand
 • Kern van publiek stigma is dat iemand met een psychische stoornis als ‘anders’ wordt gezien
 • Peer Education werkt goed om geïnternaliseerd stigma bij ouderen met depressie terug te dringen
 • Bij personen met schizofrenie is er een verband tussen zelf-identiteit en het al dan niet ondersteunen van stigma sentiment
 • Er zijn zes uitgewerkte interventies die een significant effect hebben op het verminderen van zelf-stigma
 • Mate van ervaren stigma verschilt per leeftijdsgroep, sekse en diagnose
 • Jonge mensen met risico op psychose die veel stigma gerelateerde stress ervaren ontwikkelen significant vaker schizofrenie
 • In kindertijd en adolescentie wordt zelf-stigma bij personen met een psychische stoornis voor groot deel ervaren als ‘anders zijn’ dan de leeftijdsgenoten
 • Het inzetten van cognitieve coping strategieën beschermt jongeren tegen zelf-stigma na opname in psychiatrisch ziekenhuis
 • Er is een indirect verband tussen ervaren discriminatie door GGz-cliënten en een geringe binding (relatie) met de GGz-hulpverlening
 • Zelfstigma neemt alleen af bij degenen die in het kader van begeleid werkprojecten op de werkvloer geen discriminatie ervaren
 • GGz-gerelateerd stigma heeft een gering to matig negatief effect op het hulpzoekgedrag van personen met psychische problemen

 

2014 (ga naar deze signaleringen)

 • De associatie tussen opleidingsniveau en de wens om sociale afstand te houden (stigma) is bij depressie en schizofrenie verschillend
 • In Brazilië zijn vier stigmaprofielen ten aanzien van mensen met schizofrenie gevonden
 • In Italië ervaren personen die een eerste psychose meemaken veel discriminatie in hun directe omgeving
 • Uit Australische survey blijkt dat er een verband is tussen de opvatting dat een psychische stoornis het gevolg is van een zwakke persoonlijkheid en een stigmatiserende houding
 • Personen met schizofrenie uit 27 landen ervaren discriminatie van hulpverleners uit de somatische en geestelijke gezondheidszorg
 • Bij personen met psychische problemen zijn de verwachtingen in sociale relaties van invloed op het al dan ervaren stigma
 • Het inzetten van humor kan bij specifieke groepen tot een vermindering van stigma leiden
 • Mensen met psychische problemen zijn gewelddadiger dan de algemene bevolking, maar dat komt meestal niet door de psychische stoornis
 • Kortdurend anti-stigma project heeft positieve invloed op zowel personen met psychische problemen als hulpverleners

 

2013 (ga naar deze signaleringen)

 • Bij GGZ-cliënten die betrokken zijn bij een consumer run zelfhulp programma neemt zelfstigma af en de zelfeffectiviteit toe
 • In Californië zijn met behulp van ervaringsdeskundigen de noodzakelijke voorwaarden voor effectieve, op contact gebaseerde antistigmaprogramma’s vastgesteld
 • Cognitieve therapie kan bij personen met een Psychose Risico Syndroom de mate van zelfstigma doen afnemen
 • Duits publiek gelooft steeds meer dat schizofrenie biologische oorzaken heeft, toch wil men meer afstand houden van mensen met schizofrenie
 • Personen met schizofrenie met redelijk ziekte-inzicht en matige depressie hebben een hoge mate van zelfstigma en weinig sociale cognitie
 • Binnen etnische groepen in Engeland bestaat er zowel een extern als een intern stigma ten opzichte van psychische stoornissen
 • Mate van stigma in een samenleving wordt voor een deel bepaald door de mate waarin de cultuur individualistisch of collectivistisch is
 • Gering stigma hangt sterk samen met hoge mate van intimiteit met en positieve emotie ten opzichte van personen met psychische problemen
 • Het door cliënten zelf uitgevoerde psychoeducatieve programmaIn Our Own Voice (IOOV) is leerzaam en hoopgevend voor een breed publiek
 • In de Angelsaksische wereld komen er steeds meer educatieve antistigma initiatieven op de werkvloer
 • Sociaal wenselijke antwoorden bij stigma-meting worden omzeild met behulp van een speciaal ontwikkelde Error-Choice test
 • Evaluatie van het Time-to-Change anti-stigma programma in Engeland laat zien dat de ervaren discriminatie bij mensen die gebruik maken van GGZ hulpverlening significant is afgenomen
 • Positieve krantenartikelen over psychiatrische patiënten kunnen stigma bij algemeen publiek doen afnemen, terwijl negatieve het stigma bevorderen
 • In Zweden blijken GGZ-hulpverleners dezelfde vooroordelen dan de algemene bevolking (en psychiatrische patiënten zelf) ten opzichte van psychiatrische patiënten te hebben
 • Bij personen met een ernstige psychische stoornis is de prevalentie van zelfstigma groot en hangt deze o.a. samen met laag gevoel van eigenwaarde en weinig self-efficacy

 

2012 (ga naar deze signaleringen)

 • De opvatting dat personen met een psychische stoornis gevaarlijker ten opzichte van anderen zijn is wijdverbreid
 • Arme Afro-Amerikanen beschouwen personen met schizofrenie als gevaarlijk en stigmatiseren meer als er in hun familie iemand schizofrenie heeft
 • Meta-analyse: de meest effectieve programma’s om publiek stigma te bestrijden werken met direct contact met een persoon met een ernstige psychische stoornis
 • De meest veelbelovende strategie om zelf-stigma te verminderen zet in op aanleren coping-vaardigheden om zelfachting en empowerment te vergroten
 • Bepaalde “identiteit managementstrategieën” hangen samen met hogere mate van gevoelens van eigenwaarde, terwijl andere strategieën geringe gevoelens van eigenwaarde voorspellen
 • Wereldwijd ervaart ongeveer tachtig procent van de personen met een ernstige depressieve stoornis discriminatie
 • Psychiatrische patiënten en (ex-) daklozen zijn nog steeds niet sociaal geïntegreerd ondanks de vele (huisvestings)programma’s
 • Veranderingen in sociaal functioneren heeft invloed op de ernst van symptomen bij psychiatrische patiënten en veranderingen in gevoelens van eigenwaarde kunnen daarbij een bemiddelende rol spelen
 • Het al dan niet geven van sociaal wenselijke antwoorden op stigma gerelateerde vragen wordt beïnvloed door wijze van data verzameling
 • Bepaalde ‘Identiteits Management Strategieën (IMS)’ kunnen bij psychiatrische patiënten gevoelens van eigen waarde versterken
 • Personen die gebruik maken van GGZ-voorzieningen omschrijven zichzelf als ‘patiënt’ of ‘cliënt’
 • Verwachte discriminatie is algemeen bij mensen met schizofrenie waardoor velen niet eens op zoek gaan naar werk

 

2011 (ga naar deze signaleringen)

 • Jonge Australïers denken dat vooral personen met een psychose of schizofrenie onvoorspelbaar zijn
 • Anti-stima campagnes kunnen zich beter op individuele stoornissen gaan richten dan op psychische problemen in het algemeen
 • Groot deel van recent uit psychiatrisch ziekenhuis ontslagen adolescenten is niet bang gestigmatiseerd te worden
 • Sommige case managers zijn in staat de negatieve effecten van zelf-stigma te verminderen
 • Ending Self-Stigma (ESS) interventie heeft effect op afname van geïnternaliseerd stigma
 • Effectieve anti-stigma campagnes moeten vijf elementaire principes hanteren
 • Het zelf-stigma proces bij adolescenten die psychotrope medicatie gebruiken heeft andere indicatoren dan bij volwassenen
 • Het op een sociale afstand willen houden van personen met psychische stoornissen wordt niet verklaard door wat men denkt dat oorzaak van de stoornis is
 • Stigma ten opzichte van personen met schizofrenie is in de VS gestegen tussen 1996 en 2006
 • Personen met meer kennis over en tolerantie ten opzichte van psychische problemen zoeken eerder hulp als ze zelf problemen krijgen
 • Ouders van jongeren met een psychose communiceren òf open òf zeer terughoudend met hun omgeving over ziekte van hun kind
 • Angst bij cliënten en onkunde bij hulpverleners belangrijke barrières voor niet opsporen huiselijk geweld bij GGZ-cliënten
 • Nationaal kunst- en filmfestival kan stigma ten opzichte van psychiatrische patiënten positief beïnvloeden
 • Stigma Resistance (SR) kan apart gemeten worden bij patiënten met schizofrenie en correleert positief met gevoel van eigenwaarde

2010 (ga naar deze signaleringen)

 • Stigma ten opzichte van mensen met psychiatrische problemen vermindert na zien van persoonlijke film over hun ziekte
 • Inzetten van een korte auditieve hallucinatie lijkt als anti-stigma strategie contraproductief
 • Het In Our Own Voice programma vermindert stigmatiserende percepties van en herinneringen aan psychische stoornissen
 • Nieuwe opzet van DSM-V kan positieve én negatieve gevolgen voor stigma hebben
 • In de VS is het stigma ten opzichte van mensen met psychische problemen toegenomen ondanks acceptatie neurobiologisch verklaringsmodel
 • Grote verschillen in ervaren discriminatie bij blanke vrouwen, blanke mannen, zwarte vrouwen en zwarte mannen met een ernstige psychiatrische stoornis
 • De waarde die iemand toekent aan het krijgen van een psychiatrische diagnose heeft grote invloed op het verloop van het herstelproces
 • Hulpverleningsaanbod en ervaren stigma hebben onafhankelijk van elkaar invloed op kwaliteit van leven bij chronisch psychiatrische patiënten
 • Valide eenvoudig nieuw meetinstrument om stigma te meten kan bij vele surveys worden ingepast
 • Impliciet zelf-stigma bij personen met een ernstige psychiatrische aandoening voorspelt lage kwaliteit van leven
 • Bij personen met risico op psychose leidt zelf-etikettering en stigma stress tot een verhoogde suïcidale ideatie
 • Psycho-educatie blijkt meest veelbelovende interventie bij verminderen van zelf-stigma

Confidental Infomation