Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Visie & missie

Visie
In onze visie moet het streven gericht zijn op een samenleving waarin mensen met een ernstige psychische aandoening worden geaccepteerd, gelijkwaardig kunnen participeren en zorg krijgen die het herstel ondersteunt. Herstel gaat over het opbouwen van een betekenisvol leven, gedefinieerd door de persoon zelf, al of niet met doorlopende of terugkerende symptomen of problemen. Dit is de richting waarin we de zorg voor en de ondersteuning van deze groep willen verbeteren. Het vraagt om het best mogelijke (en optimaal toegankelijke) aanbod van behandeling, rehabilitatie, andere vormen van herstelondersteuning en bevordering van maatschappelijke acceptatie. Dit behelst niet alleen een aanbod van professionals, maar ook activiteiten die uitgaan van (begeleide) zelfhulp en het benutten van de eigen mogelijkheden, inzet en energie van patiënten.

Missie
Kenniscentrum Phrenos beoogt – in nauwe samenwerking met partners in het werkveld – het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met psychotische of andere ernstige en langdurige psychische stoornissen te bevorderen door middel van:

  1. Kennis te ontwikkelen, te bundelen, te verspreiden en te doen toepassen over behandeling, rehabilitatie, herstel(ondersteuning) en maatschappelijke acceptatie
  2. Vanuit deze kennis, het beleid ten aanzien van zorg voor mensen met psychotische stoornissen of andere ernstige psychische aandoeningen te beïnvloeden


Kenniscentrum Phrenos richt zich op de volgende kennisgebieden:

  • Vroegsignalering, diagnostiek en behandeling
  • Rehabilitatie en maatschappelijke participatie
  • Herstel en herstelondersteuning

Deze gebieden hangen nauw samen en vertonen overlap. Ze worden met het oog op de taakstelling van Kenniscentrum Phrenos toch van elkaar onderscheiden.

De kenniscyclus omvat de volgende onderdelen:

  • Kennisontwikkeling en kennissynthese: verzamelen, bundelen en wegen van kennis en best practices
  • Kennisvertaling en kennisverspreiding: bruikbaar maken van de beschikbare kennis voor de praktijk en het zorgen voor een brede verspreiding van deze kennis in het werkveld
  • Kennisgebruik in de praktijk: implementatie en structurele toepassing van (nieuwe) kennis in de praktijk
  • Kennisevaluatie en kennisbeleid: evaluatie van het functioneren van de kenniscyclus en het gebruik van de beschikbare kennis in de praktijk, en het op basis daarvan formuleren van nieuw kennisbeleid