Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Organisatie

Stichting Kenniscentrum Phrenos is de voortzetting van de Schizofreniestichting en het Kenniscentrum Rehabilitatie. Met ingang van 1 januari 2010 zijn deze partijen samengevoegd tot één kenniscentrum.

Stichting Kenniscentrum Phrenos heeft een bestuur, directie en Deelnemersraad.

Kamer van Koophandel: KvK-nummer: 24412708

Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN): 817809065

Kenniscentrum Phrenos is met ingang van 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).ANBI-logo (2)
 • Bestuur

  In het Bestuur van de Stichting Kenniscentrum Phrenos zijn de volgende expertisegebieden vertegenwoordigd: cliëntenbeweging, zorgaanbod, wetenschap, zorgverzekering, maatschappelijke partijen en politiek.
  Lidmaatschap van het Bestuur is een onbezoldigde functie. Bij uitzondering kan gebruik worden gemaakt van een vacatieregeling.

  • Lara de Brito (wethouder, gemeente Wageningen)
  • Irene van de Giessen, lid (directeur Stichting HerstelTalent, adviseur van de afdeling EPA van de NVvP)
  • José Manshanden, penningmeester (directeur GGD / directeur Publieke Gezondheid van de GGD Amsterdam)
  • Niels Mulder, lid (hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam, psychiater en onderzoeker BavoEuropoort)
  • Elsbeth de Ruijter, voorzitter (lid raad van bestuur van GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN))
  • Marina Hesen, lid (voorzitter raad van bestuur RIBW Brabant)
  • Peter van Zuidam, lid (zorginhoudelijk adviseur GGZ Zilveren Kruis)

   

 • Deelnemersraad

  Deelnemende instellingen zijn de belangrijkste partners van Kenniscentrum Phrenos. Het zijn instellingen die (mede) werkzaam zijn op het terrein van psychotische of andere ernstige en meestal langdurige aandoeningen en die zich als deelnemer hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur tot de activiteiten van Kenniscentrum Phrenos zijn toegelaten. Per deelnemende instelling kunnen maximaal drie personen lid zijn van de Deelnemersraad. Zij fungeren tevens als algemene contactpersonen voor Kenniscentrum Phrenos. Dit zijn bij voorkeur personen die als werknemer van de instelling werkzaam zijn op het terrein van psychotische of andere ernstige psychische aandoeningen, en/of vanuit het “management”, en/of vanuit “”onderzoek” en/of vanuit “zorgverlening”.

  De deelnemers zijn vertegenwoordigd in een Deelnemersraad. De raad heeft het recht van advies en houdt zich met de hoofdlijnen van Kenniscentrum Phrenos bezig. Daarnaast heeft zij het recht van voordracht van maximaal twee bestuursleden. De Deelnemersraad vergadert twee maal per jaar en combineert deze vergaderingen met themabijeenkomsten.

  Voor een overzicht van de instellingen die in de Deelnemersraad zitten klikt u hier.

  Anoiksis (vereniging voor en door mensen met psychosegevoeligheid, onder andere de diagnosen schizofrenie en schizoaffectieve stoornis) en Ypsilon (vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose) zijn als adviseur betrokken bij de Deelnemersraad.

 • Team

  Kenniscentrum Phrenos is gevestigd in Utrecht. Voor route en adres klikt u hier.

  Hieronder een overzicht van onze medewerkers en hun portefeuille:

  • Jaap van Weeghel, directeur wetenschap
  • Jeanne Nitsche, directeur algemene zaken
  • Tinka Verweij, secretaresse/projectassistent
  • Joyce Huls, secretaresse/projectassistent
  • Kristien Harmsen, communicatiemedewerker
  • Dienke Boertien, coördinator programma herstel, ervaringsdeskundigheid & participatie
  • Cris Bergmans, stafmedewerker Individuele Plaatsing en Steun (IPS)
  • Daniëlle van Duin, stafmedewerker onderzoek en implementatie
  • Chrisje Couwenbergh, stafmedewerker onderzoek en implementatie
  • Dorothé van Slooten, stafmedewerker vroege psychose en innovatie
  • Suzan Oudejans, stafmedewerker onderzoek en implementatie
  • Lars de Winter, stafmedewerker onderzoek

   

   

  team
  Van links naar rechts: Jeanne Nitsche, Tinka Verweij, Jaap van Weeghel, Chrisje Couwenbergh, Fons van de Kar (niet meer werkzaam bij Kenniscentrum Phrenos), Daniëlle van Duin, Dienke Boertien, Hetty van Hemme (niet meer werkzaam bij Kenniscentrum Phrenos), Ellen Otto (niet meer werkzaam bij Kenniscentrum Phrenos). (Kristien Harmsen, Dorothé van Slooten, Cris Bergmans, Joyce Huls, Lars de Winter en Suzan Oudejans staan niet op de foto)

 • Klachtenregeling

  Indien u ontevreden bent over een van de scholingsactiviteiten of een van onze andere diensten, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Bespreek uw klacht graag eerst met de betrokken contactpersoon van Kenniscentrum Phrenos.

  Schriftelijke klacht
  Als uw probleem na een gesprek niet is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u een formele klacht schriftelijk indienen. U heeft twaalf maanden de tijd om uw klacht in te dienen vanaf het moment dat uw klacht ontstaat.
 Uw klacht kunt u richten aan:

  Kenniscentrum Phrenos
  drs. Jeanne Nitsche, directeur algemene zaken
  Postbus 1203
  3500 BE UTRECHT

  Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 Binnen twee weken ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld. Intern zal nadere informatie worden ingewonnen bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken. De directeur beoordeelt vervolgens alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten. Zij bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de verantwoordelijke programmacoördinator. Op basis van haar definitieve standpunt informeert zij u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom zij tot dit standpunt is gekomen.

  Kenniscentrum Phrenos draagt zorg voor een correcte registratie van uw klacht in de klachtenadministratie. Hierin staan de volgende gegevens:

  • naam, adres en woonplaats
  • de klacht
  • een nadere omschrijving van uw klacht
  • de datum van indiening van uw klacht
  • de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert
  • de training of cursus of overige dienst
  • de gevoerde correspondentie over de klacht
  • de status van de klacht (in behandeling/afgehandeld)
  • de datum en wijze van afhandeling van de klacht en de eindbeoordeling van de klacht (gegrond/ongegrond)

   

  De administratie van uw klacht wordt bewaard tot twee jaar na afhandeling. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

  Beroepscommissie
  Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de beroepscommissie. De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter (dr. H. Michon) en een niet bij de klacht betrokken programmacoördinator.

  U kunt uw bezwaar richten aan:

  Kenniscentrum Phrenos
  Beroepscommissie
  Postbus 1203
  3500 BE UTRECHT

  De beroepscommissie neemt in de regel binnen acht weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend voor Kenniscentrum Phrenos.
  Bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

  Kenniscentrum Phrenos 2014

 • Vrijstelling btw

  Per 1 januari 2011 is Kenniscentrum Phrenos geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Daarmee kunnen de cursussen en trainingen vrijgesteld van btw aangeboden (blijven) worden. Voortvloeiend uit het Verdrag van Lissabon, waarin is afgesproken de Europese economie te versterken door meer te investeren in kennis en kunde van inwoners van de lidstaten, is onder meer dat geen omzetbelasting meer mag worden geheven op onderwijs. Dit geldt voor trainingen en opleidingen van erkende instellingen die, na een uitgebreide audit, in het CRKBO-register zijn ingeschreven.
  CRKBO_Instelling

 


Confidental Infomation