Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Missie, beleid en jaarverslagen

Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met psychotische of andere ernstige en langdurige aandoeningen te bevorderen. Kenniscentrum Phrenos doet dat, conform de kenniscyclus, door kennis te ontwikkelen, te bundelen, te verspreiden, te delen en te doen toepassen. Vanuit deze kennis wil Kenniscentrum Phrenos het beleid ten aanzien van de zorg voor mensen met psychotische of andere ernstige psychische aandoeningen beïnvloeden.

Kenniscentrum Phrenos biedt geen individuele hulp of behandeling en verricht ook geen diagnostiek.

overons
 • Visie en Missie

  Visie
  In onze visie moet het streven gericht zijn op een samenleving waarin mensen met een ernstige psychische aandoening worden geaccepteerd, gelijkwaardig kunnen participeren en zorg krijgen die het herstel ondersteunt. Herstel gaat over het opbouwen van een betekenisvol leven, gedefinieerd door de persoon zelf, al of niet met doorlopende of terugkerende symptomen of problemen. Dit is de richting waarin we de zorg voor en de ondersteuning van deze groep willen verbeteren. Het vraagt om het best mogelijke (en optimaal toegankelijke) aanbod van behandeling, rehabilitatie, andere vormen van herstelondersteuning en bevordering van maatschappelijke acceptatie. Dit behelst niet alleen een aanbod van professionals, maar ook activiteiten die uitgaan van (begeleide) zelfhulp en het benutten van de eigen mogelijkheden, inzet en energie van patiënten.

  Missie
  Kenniscentrum Phrenos beoogt – in nauwe samenwerking met partners in het werkveld – het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met psychotische of andere ernstige en langdurige psychische stoornissen te bevorderen door:

  1. Kennis te ontwikkelen, te bundelen, te verspreiden en te doen toepassen over behandeling, rehabilitatie, herstel(ondersteuning) en maatschappelijke acceptatie
  2. Vanuit deze kennis, het beleid ten aanzien van zorg voor mensen met psychotische stoornissen of andere ernstige psychische aandoeningen te beïnvloeden


  Kenniscentrum Phrenos richt zich op de volgende kennisgebieden:

  • Vroegsignalering, diagnostiek en behandeling
  • Rehabilitatie en maatschappelijke participatie
  • Herstel en herstelondersteuning

  Deze gebieden hangen nauw samen en vertonen overlap. Ze worden met het oog op de taakstelling van Kenniscentrum Phrenos toch van elkaar onderscheiden.

  De kenniscyclus omvat de volgende onderdelen:

  • Kennisontwikkeling en kennissynthese: verzamelen, bundelen en wegen van kennis en best practices
  • Kennisvertaling en kennisverspreiding: bruikbaar maken van de beschikbare kennis voor de praktijk en het zorgen voor een brede verspreiding van deze kennis in het werkveld
  • Kennisgebruik in de praktijk: implementatie en structurele toepassing van (nieuwe) kennis in de praktijk
  • Kennisevaluatie en kennisbeleid: evaluatie van het functioneren van de kenniscyclus en het gebruik van de beschikbare kennis in de praktijk, en het op basis daarvan formuleren van nieuw kennisbeleid
 • Jaarverslagen

 • Jaarplannen

  Jaarplan 2019

  Jaarplan 2018

  Jaarplan 2017

  Hieronder vindt u het Meerjarenprogramma Kenniscentrum Phrenos  2016-2020.
  In dit meerjarenplan staat de uitwerking van vijf doelstellingen die Kenniscentrum Phrenos geformuleerd heeft op basis van het plan van aanpak Over de Brug. Hiermee wil Phrenos bijdragen aan de ambitie van een derde meer herstel van mensen met ernstig psychische aandoeningen.

  Meerjarenplan 2016-2020
  Meerjarenplan 2016-2020 (publieksversie)

 • De naam Phrenos

  De naam Phrenos is afkomstig uit het klassiek Grieks en is de tweede naamval van het woord “phren”, dat vooral “geest” betekent. De oorspronkelijke, concrete betekenis van phren(os) is: middenrif, en dus het hart omsluitend. In overdrachtelijke zin heeft phren(os) meerdere verwante betekenissen: inborst, uitgangspunt van geestelijke opwellingen, gevoel, begeerte, voornemen, gedachten, zin, gezindheid, hart en verstand. In het woord phren(os) zit dus hoofd én hart besloten.


Confidental Infomation