Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Wij werken aan destigmatisering en sociale inclusie

Generieke module Destigmatisering

In maart 2017 is de generieke module Destigmatisering gepubliceerd. Deze module kwam tot stand door wetenschappelijke en ervaringskennis te bundelen en doet een aantal concrete aanbevelingen voor de toepassing van effectieve interventies. Lees meer

Bij de generieke module Destigmatisering werd onderstaande infographic gemaakt. U kunt onderstaande infographic vrijelijk verspreiden.

Destigmatisering: Kennisconsortium in oprichting

Destigmatisering is in Nederland op gang gekomen, zowel in de praktijk als in het wetenschappelijk onderzoek. Van een systematische aanpak is echter nog geen sprake. Er moet nog een grote achterstand worden ingehaald wat betreft het systematisch ontwikkelen van evidence-based destigmatiseringsactiviteiten. Het ontbreekt aan een infrastructuur om de gewenste brug te slaan tussen praktijkinitiatieven en wetenschappelijke kennisontwikkeling.

Een nationaal kennisconsortium naar buitenlands voorbeeld zou hiervoor het draagvlak en de doorzettingsmacht kunnen genereren. Activiteiten van het beoogde kennisconsortium zijn onder andere interventie-ontwikkeling, interventie-onderzoek, factsheets maken en ondersteuning van lokale implementaties en evaluaties. Het kennisconsortium moet de activiteiten van enige over het land gespreide kenniscentra, waaronder academische werkplaatsen en Wmo-werkplaatsen, bundelen en op elkaar afstemmen. Daartoe zal binnen het kennisconsortium een gezamenlijke kennisagenda worden opgesteld, een taakverdeling worden afgesproken en nauw worden samengewerkt in de gehele kennisontwikkeling en –verspreiding inzake destigmatisering.
In 2016 zijn er twee bijeenkomsten geweest van het consortium in oprichting. Een kartrekkersgroep bestaande uit Catherine van Zelst (Kenniscentrum Phrenos), Evelien Brouwers (Tranzo/Tilburg University), Gerdien Rabbers (Samen Sterk zonder Stigma), Jaap van Weeghel (Kenniscentrum Phrenos), Nicole van Erp (Trimbos) en Sara van der Weerd (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) nemen het voortouw bij het kwartiermaken. Er zijn drie werkgroepen: Jeugd, Leefomgeving en Werk. De verwachting is dat in oktober 2017 het consortium definitief een feit wordt en gestart kan worden met de uitvoering van een uitgewerkte kennisagenda.

Lees ook over destigmatisering bij de kennisthema’s op de website

Doorontwikkeling CORAL/Verzwijgen of vertellen

CORAL (Conceal or Reveal) is een interventie die mensen handvatten biedt in hun beslissing om wel of niet op hun werk of opleiding te vertellen over hun psychische aandoening. Deze interventie is in Engeland onderzocht op effectiviteit en in Nederland vertaald door Phrenos. Samen Sterk zonder Stigma initieerde in 2016 het project om de bestaande brochure over CORAL door te ontwikkelen voor met name mensen met een psychische aandoening. Zij vroegen Phrenos daarbij te helpen. Ook de Tranzo Universiteit is betrokken bij het project omdat zij voornemens zijn de vernieuwde CORAL te onderzoeken.

Lees meer over het project CORAL

De Nederlandse vertaling van de CORAL, Verzwijgen of vertellen, kunt u hier downloaden.

Individuele Plaatsing en Steun

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een evidence-based methode om mensen met ernstige psychische aandoeningen aan het werk te helpen. Op www.werkenmetIPS.nl kunt u alles lezen over IPS.

Cursus Mental Health First AID (MHFA)

Een mooi voorbeeld van werken aan destigmatisering is de cursus Mental Health First AID (MHFA). Als mensen meer kennis hebben van psychische aandoeningen, hebben ze immers ook minder vooroordelen.