Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Werkplaats Herstelondersteuning

De Werkplaats Herstelondersteuning is op 1 januari 2019 gestopt.

Wat is de Werkplaats Herstelondersteuning?

Hoe geven wij herstelondersteuning vorm in onze organisaties en wat zijn daarbij de noodzakelijke voorwaarden? Sinds april 2012 zoekt de Werkplaats Herstelondersteuning vanuit de praktijk een antwoord op deze vraag. De Werkplaats is ontstaan uit de ambitie om herstel en burgerschap van mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid in 2020 realiteit te laten zijn. Deze ambitie vraagt om een traject van verandering van de huidige zorg, wat een gedeelde visie en concrete doelstellingen voor een groot aantal partijen vereist. Om hiervoor te zorgen wordt er in de Werkplaats gewerkt aan een verbreding van de visie op herstel en het verzamelen van meer tastbare kennis over wat herstel ondersteunt en wat niet.

Voortzetting Werkplaats

De Werkplaats Herstelondersteuning wordt de komende drie jaar voortgezet. In de periode 2015-2018 gaan we met drie thema’s aan de slag. Thema 1: het verdiepen van waardevolle elementen van herstelondersteunende zorg vanuit de verschillende Werkplaats-projecten en het overdraagbaar maken hiervan. Thema 2: het onderzoeken van een andere werkwijze van open betekenisgeving, met name de praktijk van Open Dialogue in Finland. Thema 3: positionering en ontwikkeling van de herstelacademies.

Lees meer over de Werkplaats Herstelondersteuning in 2015-2018

Wie nemen deel aan de Werkplaats Herstelondersteuning en waarom?

De deelnemende instellingen aan de Werkplaats hebben zich verbonden aan het herstelconcept en de centrale rol van ervaringsdeskundigheid daarbij. Zij hebben duidelijke praktijkervaring op het gebied van herstelondersteuning en zijn bereid om deze kennis te delen en middelen en mensen vrij te maken om verdere kennis en implementatiestrategieën te ontwikkelen. Het doel van de Werkplaats is om een zo omvattend en concreet mogelijke geheel van producten, implementatietrajecten en voorwaarden te ontwikkelen waarmee de instellingen herstelondersteunende zorg kunnen bieden en aansluiting kunnen vinden bij het maatschappelijke veld. Aan de Werkplaats nemen de volgende organisaties deel: Altrecht, GGz Breburg, RIBW Kwintes, GGZ Noord-Holland-Noord, GGz Eindhoven en De Kempen, Met ggz, RIBW SBWU en Kenniscentrum Phrenos.

Wat doen de deelnemende instellingen van de Werkplaats Herstelondersteuning?

Van 2012 tot 2015 hebben de deelnemende instellingen in de Werkplaats een project uit hun praktijk voorgelegd waarin een belangrijk aspect voor de omslag naar herstelondersteunende zorg naar voren komt. Tijdens de bijeenkomsten, die gemiddeld één keer per zes weken plaatsvonden, werden per project alle vragen, punten van weerstand en onduidelijkheden tegen het licht gehouden om zo zicht te krijgen op de fundamentele voorwaarden voor de inrichting van brede en duurzame herstelondersteuning. Soms vonden de bijeenkomsten plaats op locatie, zodat ook cliënten konden worden uitgenodigd om te vertellen wat zij merkten van het project en mee konden denken over de voortgang. Dit leverde juweeltjes van verhalen op over het verschil dat goede herstelondersteuning kan maken. Om kennis van een goed fundament te voorzien en de randvoorwaarden voor herstelondersteuning te vergroten en te verdiepen, werd er tijdens de bijeenkomsten bovendien regelmatig een centraal thema uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn empowerment, ervaringskennis, welbevinden en eigen regie.
Kenniscentrum Phrenos bracht (de verbinding van) kennis op het gebied van herstelondersteuning in. Er werd voortgebouwd op de kennis van peer support en de (inter)nationale herstelbeweging, onder andere vanuit LIVE, HEE, Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos, Transitieproject Eindhoven, Anoiksis, Ypsilon, LPGGz, GGZ Nederland, relevante maatschappelijke partijen, kenniscentra, scholen en universiteiten.

Naar de website van de Werkplaats Herstelondersteuning

Contactpersoon

 


Confidental Infomation