Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Project LIVE

LIVE?

LIVE staat voor Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGz. LIVE is in 2010 gestart als tweejarig project uitgevoerd door Trimbos-instituut (HEE-team) en Kenniscentrum Phrenos. Eind 2012 is het project LIVE afgesloten met een slotsymposium. Het doel van het project was het verbreden en verdiepen van de vaak nog gefragmenteerde inzet van ervaringsdeskundigheid in relatie tot herstel. In het project is samengewerkt met ervaringsdeskundigen, zorginstellingen en onderwijsorganisaties uit het hele land. De resultaten van het project LIVE zijn vastgelegd in Ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning, voorbeelden uit de geestelijke gezondheidszorg. In deze publicatie wordt de inzet van ervaringsdeskundigheid in verschillende contexten belicht.

Hier vindt u de beschrijving van een groot aantal praktijken ten tijde van het project en gerelateerde thema's.

Pilotfase

Gedurende een jaar hebben achttien instellingen deelgenomen aan een pilotfase van een jaar waarbij zij vanuit de partners van LIVE ondersteund werden om aan de hand van een eigen werkplan de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de eigen instelling te verbeteren. Deze fase is met een evaluatieonderzoek afgesloten. Het verslag hiervan vindt u in Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid, een evaluatieonderzoek onder 18 pilotinstellingen.

Alle kennis die is opgedaan rondom de essentie en randvoorwaarden van inzet van ervaringsdeskundigheid is gebundeld in de Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Deze publicatie bevat geen blauwdruk voor de inzet van ervaringsdeskundigheid, maar wel een handvat om in de eigen praktijk inzet te verbeteren.

Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

Tijdens het project LIVE werd duidelijk dat er behoefte is aan meer eenduidigheid omtrent de opleiding tot ervaringsdeskundigheid. Daarom is vanuit het project LIVE - en ondersteund door GGZ Nederland - een breed concept Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid ontwikkeld. Het werkveld en opleidingsveld is breed betrokken bij dit traject. Het beroepscompetentieprofiel is na de afronding van LIVE in opdracht van de partners van LIVE en GGZ Nederland door Movisie gedifferentieerd naar drie niveaus: mbo 3, mbo 4 en hbo. Ervaringsdeskundigheid, beroepscompentieprofiel is gelegitimeerd door werkgevers (GGZ Nederland) en werknemers (ABVAKABO FNV en CNV Publieke zaak). Het beroepscompetentieprofiel biedt het opleidingsveld houvast bij de ontwikkeling van opleidingen en het werkveld bij de vaststelling van taken en functies voor ervaringsdeskundigen. In het project Bouwstenen voor een basiscurriculum ervaringsdeskundigheid is met een brede betrokkenheid van werk- en opleidingsveld gewerkt aan een uitwerking naar de opleidingspraktijk die aansluit bij de wensen van het werkveld.

Meer informatie?Confidental Infomation