Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Project Bouwstenen

Op 13 april 2015 is het project Bouwstenen afgerond met de presentatie van het Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid, bouwstenen voor onderwijs en opleidingen voor ervaringsdeskundigen. Hiermee is een volgende stap gezet in de professionalisering van ervaringsdeskundigheid.

Zowel de theoretische als praktische modules bieden stof om te leren de verbinding tussen je eigen ervaringskennis en het betreffende thema te leggen. Er zijn 9 modules. Vier modules behandelen theorie van herstel en ervaringsdeskundigheid, vier modules behandelen de inzet in de praktijk, de module ‘het eigen verhaal’ is de verbindende rode draad en kern van de inzet van ervaringskennis. Dit basiscurriculum is geen kant en klaar lespakket en niet aan een bepaald niveau gebonden. De vertaalslag voor het praktische onderwijs is aan de docenten van de opleidingen. De modules zijn de kennisonderdelen die onmiskenbaar van belang zijn voor onderwijs aan ervaringsdeskundigen en die niet mogen ontbreken.

Doel van het Project bouwstenen basiscurriculum ervaringsdeskundigheid

Doel van dit project was om op basis van het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid  te komen tot de beschrijving van een aantal bouwstenen voor een basiscurriculum ervaringsdeskundigheid. De officiële route naar een erkende opleiding vereist een aantal stappen, waarvan de ontwikkeling van het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid de eerste is. Een belangrijke vervolgstap is de ontwikkeling van een zogenaamd servicedocument dat kan rekenen op een breed landelijk draagvlak. Het basiscuriculum beoogt hieraan vorm te geven.

De huidige praktijk van zowel opleidingen als werkveld is heel divers. Voor de ontwikkeling van het beroep van ervaringsdeskundige is er meer uniformiteit nodig met ruimte voor diversiteit zoals die binnen beroepsgroepen wenselijk en gebruikelijk is. Een standaard is ook een belangrijke voorwaarde voor het creëren van de randvoorwaarden voor bekostiging.

Wie namen deel aan het Project bouwstenen basiscurriculum ervaringsdeskundigheid?

Het project ligt in het verlengde van het project LIVE en is uitgevoerd door Trimbos-instituut (HEE) en Kenniscentrum Phrenos. Subsidie is verkregen van het Fonds Psychische Gezondheid. Aan het project werkt een groot aantal deskundigen uit het werkveld en opleidingsveld mee. GGZ Nederland vervulde een belangrijke adviesrol. Het project had een looptijd van een jaar (2014). Betrokken waren onder andere:

  • Vanuit het werkveld: Altrecht, Arkin, Emergis, GGz Breburg, GGzE, GGZ Noord-Holland-Noord, Mediant, GGZ Drenthe, Kwintes, Pameijer, Pro Persona, Lister, GGZ Oost Brabant
  • Vanuit de opleidingen: Fontys Hogeschool, Markieza (o.a. ARIE), Ad Ervaringsdeskundige in de zorg Hanzehogeschool, Hogeschool Utrecht, Windesheim, Summa College (voorheen ROC Eindhoven), Zadkine BGE, TOED, GEO, GOED, IGPB, LEON, Howie the Harp, Zelfregiecentrum Venlo, HEE

De werkwijze bestond uit een combinatie van een aantal werkbijeenkomsten en uitwerking daarvan. Het project werd uitgevoerd door de projectleden Sonja van Rooijen, Marianne van Bakel (Trimbos-instituut/HEE) en Dienke Boertien (Kenniscentrum Phrenos). Op 17 juni 2015 zijn gezamenlijk de resultaten op landelijk niveau gepresenteerd.

Meer informatie?Confidental Infomation