Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

KRAS-meting Quickscan

Wat is de KRAS Quickscan?

Goede zorg bieden aan mensen met een stoornis in het schizofreniespectrum is van groot belang. Om dit te bevorderen is in 2002 de Kwaliteitstoetsing Regionaal Aanbod Schizofreniezorg (KRAS) ontwikkeld, aanvankelijk door de Schizofreniestichting en later door Kenniscentrum Phrenos. De KRAS toetst onafhankelijk de kwaliteit en het bereik van het aanbod van schizofreniezorg. Uitgangspunt daarbij is dat de best beschikbare, richtlijn conforme, zorg overal beschikbaar én toegankelijk moet zijn voor iedereen die dit nodig heeft. De afgelopen jaren is de KRAS al in verschillende regio’s toegepast en de uitkomsten hiervan gerapporteerd (Van Weeghel e.a., 2011).

In 2012 is een nieuwe verkorte versie van de KRAS, de KRAS Quickscan, gemaakt op basis van de herziene Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie (MDRS) en eerdere ervaringen met KRAS-toetsingen. De nieuwe procedure bestaat uit drie interviews, waarvan twee interviews op uitvoerend niveau en één gezamenlijk regio-interview op managementniveau. Hiermee wordt de tijdsinvestering voor deelnemende instellingen beperkt. Om een breed beeld van het regionale aanbod van behandeling en ondersteuning te kunnen krijgen, vragen wij koppels van samenwerkende GGz-instellingen en RIBW’s samen deel te nemen. Een onafhankelijke adviescommissie overziet de procedure en geeft advies aan de deelnemende instellingen om hun aanbod en onderlinge afstemming hiervan zo mogelijk te verbeteren.

Waarom doen we de KRAS Quickscan?

Doel van de Kwaliteitstoetsing Regionaal Aanbod Schizofreniezorg is een landelijk beeld te krijgen van de stand van zaken op het gebied van de implementatie van de MDRS en de kwaliteit van de zorg bij stoornissen in het schizofreniespectrum in Nederland. Daarnaast wil de Kwaliteitstoetsing Regionaal Aanbod Schizofreniezorg de deelnemende regio’s en instellingen inzicht verschaffen in de sterke en zwakke kanten van het zorgaanbod bij stoornissen in het schizofreniespectrum. Dit inzicht levert aanknopingspunten op voor verbetering van de kwaliteit en organisatie van zorg op regionaal en instellingsniveau.

De huidige stand van zaken: KRAS Quickscan nulmeting

Vanaf 2013 loopt de eerste landelijke meting van de KRAS Quickscan; de nulmeting. In de loop van 2014 zal Kenniscentrum Phrenos de landelijke resultaten van deze meting publiceren. Deze landelijke rapportage zal beschikbaar worden gesteld via de website. Aan de hand van dit landelijke beeld kunt u een indruk krijgen waaraan u het aanbod van behandeling en ondersteuning in uw regio kunt spiegelen. Ook bieden wij regionale GGz-partners ondersteuning op verschillende gebieden bij het verbeteren van het implementeren van de aanbevelingen uit de MDRS (link naar ondersteuningsaanbod Richtlijn Schizofrenie).

Na een aantal jaar zal de KRAS-meting opnieuw worden gedaan om de veranderingen over tijd in beeld te blijven brengen. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden. Deelnemende instellingen aan de huidige nulmeting zijn:

 • Cordaan
 • Dimence
 • Emergis
 • GGZ Drenthe
 • GGzE
 • GGZ inGeest
 • GGz Breburg
 • Lentis
 • Mensana RIBW Noord en Midden Limburg (m.i.v. april 2014: Met ggz)
 • Mondriaan
 • Promens Care
 • Pro Persona
 • RIBW Arnhem & Veluwevallei
 • RIBW Brabant
 • RIBW Groep Overijssel
 • RIBW Heuvelland en Maasvallei
 • RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden
 • RIBW Nijmegen & Rivierenland
 • Yulius
 

Referentie

Referentie Weeghel, J. van, Lindt , S. van de, Slooff, C., Kar, F. van de, Vugt, M. van, Wiersma, D. (2011). A Regional Assessment of the Quality of Care for People With Schizophrenia in the Netherlands, Psychiatric Services 62 (7), 789- 792.

Meer informatie?Confidental Infomation