Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Normalisering van Vroege Psychose: hoe normaal moet je zijn?

 

Netwerkwerkconferentie Netwerk Vroege Psychose (NVP)
Normalisering van Vroege Psychose: hoe normaal moet je zijn?
10 december 2019
Kenniscentrum Phrenos, Utrecht

Sommige mensen vallen op door hun gedrag. Ze zijn niet of juist heel erg zichtbaar. Vaak merken ze dat ze worden gemeden en dat anderen snel hun oordeel over hen klaar hebben, bewust of onbewust. Niet zelden gaat het hierbij om mensen met mentale gezondheidsproblemen. Maar net als ieder ander willen zij ook graag meedoen in de maatschappij, hun bijdrage leveren, gezien worden en waardering ontvangen. En dat gaat helaas niet altijd even gemakkelijk.

Normalisering van vroege psychose

Het Netwerk Vroege Psychose (NVP) weet dat ook jonge mensen met psychotische problemen met stigmatisering te maken hebben en dat de kans dat zij hierdoor werk, studie, vrienden en woonruimte verliezen aanwezig is. Normaliseren van psychotische kwetsbaarheid is daarom belangrijk. Het draagt bij aan preventie van psychoses en het verkorten van de duur van de onbehandelde psychose. Ook gaat normalisering uitsluiting, stress, verergering van klachten en stagnatie in de opbouw van het leven tegen.

Daarom heeft het NVP in 2019 normalisering als speerpunt van de activiteiten gekozen, met de landelijke Psychose Awareness Day als aftrap. De jaarlijkse netwerkconferentie op 10 december zal dan ook over dit thema gaan. De prikkelende titel is Normalisering van Vroege Psychose: hoe normaal moet je zijn? Daarbij wordt enerzijds naar onszelf als samenleving gekeken: Mogen we in onze samenleving wel afwijkend of anders zijn? Hoe normaal moet je zijn om geaccepteerd te worden? Waar ligt de tolerantiegrens en hoe open kun je zijn? Anderzijds kijken we naar onszelf als ggz-behandelaar, verpleegkundige, begeleider, naaste of cliënt: Hoe kijken we naar opvallend of ander gedrag? Wat kunnen we doen om (meer) te normaliseren? Bij deze vragen zullen sprekers als Trudy Dehue, Jaap van Weeghel en Jeroen Kloet stilstaan. Natuurlijk zal er tijdens twee workshoprondes ruimte zijn voor goede ideeën en handvatten rond normalisering.

Programma

09.30 Ontvangst: inloop en registratie
10:00 Welkom en opening door dagvoorzitter Nynke Boonstra, voorzitter Netwerk Vroege Psychose, lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie, NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden
10:10 Inleiding: 'Stigma als comorbide probleem'
Jaap van Weeghel, directeur wetenschap Kenniscentrum Phrenos
10:20 Interactief debat: 'Normalisering in de behandeling in de vroege psychose zorg’, met: 
-Ingeborg Siteur, bestuurslid GGZ Nederland en lid van Raad van Bestuur GGZ Rivierduinen
-Jaap van Weeghel, directeur wetenschap Kenniscentrum Phrenos
-Paulien Poiesz, ervaringsdeskundige, GGZ Drenthe
10.45 Tweegesprek: 'Hoe open kun je zijn?'
-Jeroen Kloet, psychiater VIP team GGz Breburg
-Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundig coach en oprichter van 'De verbeelding van kracht'
11:15 PAUZE
11.30 Lezing: 'Stel het wordt normaal om af te wijken'
-Trudy Dehue, wetenschapssocioloog en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen, publicist van de boeken De Depressie-epidemie (2008) en Betere Mensen (2014), onderscheiden met de Akademiepenning 2019 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Er rust tegenwoordig een groter stigma op afwijken dan op stoornissen. Anders hoefden immers niet zo veel ‘afwijkingen' een stoornis te heten. De huidige roep om ‘de-medicalisering’ verandert hier weinig aan. Terwijl we voorheen onze stoornissen moesten erkennen en laten behandelen, leren we nu dat we ze (hadden) moeten voorkomen. Daarmee wordt normaliteit nog sterker als een eigen keuze voorgesteld, wat een verdere verkleining inhoudt van de tolerantie en de variatie. Stel echter dat het weer normaler wordt om af te wijken. Trudy Dehue geeft de voorzet tot een gesprek.
12:15 Afsluiting ochtendprogramma
12.30 LUNCH
13:30 Workshops – Ronde I, zie hieronder
14:30 Pauze
14:50 Workshops – Ronde II, zie hieronder
16:00 Impressie van de dag, deelnemers delen hun ervaring
16:30 Hapje-Drankje

Workshops

In totaal worden 10 workshops aangeboden – 5 in ronde I en 5 in ronde II

13.30 Workshopronde I Maak uw keuze: 1e en 2e voorkeur
1 Destigmatiseren in de praktijk: maak kennis met de tool ‘Bij nader inzien’
Luca Koppen, junior projectmanager GGZ zonder stigma en
Anne van Winkelhof, ambassadeur, Samen Sterk zonder Stigma
2 Quickscan destigmatiserend denken in de ggz
Sanne Baudoin, coördinator Netwerk voor Innovatie & Productontwikkeling Autisme (NIPA), Kenniscentrum Phrenos
3 De balans van openheid op het werk – over onderzoeksresultaten en Coral 2.0
Ilse ter Meer, projectmedewerker Psychische diversiteit werkt!, Samen Sterk zonder Stigma
4 Je verhaal herschrijven: Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT)
Rianne Schouwenaar, psycholoog, Parnassia Groep
5 ‘Wat doe jij?’ (onder voorbehoud)
Kim Helmus, GZ psycholoog en vice-voorzitter stichting ‘Wat doe jij’?
14.50 Workshopronde II Maak uw keuze: 1e en 2e voorkeur
6 Destigmatiseren in de praktijk: maak kennis met de tool ‘Bij nader inzien’
Luca Koppen, junior projectmanager GGZ zonder stigma en
Anne van Winkelhof, ambassadeur, Samen Sterk zonder Stigma
7 Quickscan destigmatiserend denken in de ggz
Sanne Baudoin, coördinator Netwerk voor Innovatie & Productontwikkeling Autisme (NIPA), Kenniscentrum Phrenos
8 De balans van openheid op het werk – over onderzoeksresultaten en Coral 2.0
Ilse ter Meer, projectmedewerker Psychische diversiteit werkt!, Samen Sterk zonder Stigma
9 Destigmatisering in de wijk
Suzan Oudejans, coördinator Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie en Dorothé van Slooten, senior stafmedewerker vroege psychose en innovatie, beiden werkzaam bij Kenniscentrum Phrenos
10 Stigma educatie
Jaap van Weeghel, directeur wetenschap, Kenniscentrum Phrenos en
een ervaringsdeskundige (gevraagd)

Locatie

Phrenos, da Costakade 45, 3521 VS Utrecht

Kosten

Toegangsprijs: €145,-
Gereduceerd tarief voor werknemers van aan Kenniscentrum Phrenos deelnemende instellingen: €95,-
Gereduceerd tarief voor werknemens van instellingen die lid zijn van NVP: €95,-
Gereduceerd tarief €25,- (voor mensen met een maandinkomen van € 1.025,- of lager)

Inschrijving

Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP, FGzPt, Kwaliteitsregister V&VN en VSR.