Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Lezingen Herstel en Filosofie in 2019


 

 

 

 

 

 

 

Data zijn: 17 mei en 1 november 2019

Trage vragen, wijsheid en herstel

Datum: vrijdag 17 mei
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 te Utrecht
Kosten: € 65,-
Gereduceerd tarief: € 25,- (voor mensen met een maandinkomen van €1.025 of lager)

 

Op deze middag spreken Harry Kunneman en Leni Tas

Harry Kunneman is filosoof en socioloog en voorheen als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en als hoogleraar aan de Universiteit van Humanistiek.
Kunneman staat een vernieuwend radicaal humanisme voor met aandacht voor de trage vragen – vragen die traag ontstaan en traag tot antwoord komen. Waarom zijn ze noodzakelijk in een proces van herstel? Daarover laat Kunneman deze middag zijn licht schijnen.

Lezing van Harry Kunneman
Harry Kunneman bespreekt kritisch de neiging van de hulpverlener om zichzelf boven de praktijk van alledag te verheffen; de neiging om vanuit een theorie de weerbarstige, complexe en trage vragen uit de zorg glad te willen strijken. In plaats van verticale verheffing in de hoogte pleit de spreker voor een afdaling in de diepte, waar het gaat om de onoplosbare moerassigheid van professionele complexiteit, relationele conflicten, psychosociaal lijden, lichamelijke aantasting en dood. Hoe dieper men afdaalt, hoe minder helderheid en afstandelijkheid; de taal en de rede komen steeds meer op de achtergrond, de onmacht en de eindigheid dringen zich op en het stamelen en zwijgen nemen toe. Maar hoe dieper de afdaling, hoe groter ook de kans dat mensen elkaar echt kunnen zien en lichamelijk en psychisch aan kunnen raken. In de diepte kan een bijzondere gedaante van waarheid opdoemen en een eigen vorm van leren: diepte-leren.
Waardenwerk (waardig en waardevol werk) voor ggz-professionals betekent dat ze in hun omgang met cliënten goed toegerust mee omlaag kunnen bewegen en tegenwicht kunnen bieden aan de verschillende verlokkende bewegingen naar macht, waarheid en zekerheid omhoog.

Leni Tas studeerde Humanistiek en volgde de Beroepsopleiding tot Filosofisch Practicus te Leusden en is schrijver. In 2018 verscheen diens gedichtenbundel De Canon van Traagheid: Filosofische gedichten en essay Traagheid in de Filosofische Praktijkvoering: Een filosofisch essay.

Lezing van Leni Tas
Leni Tas baseert zijn lezing op de thematiek van ‘wijzer worden in de waanzin’ binnen de context van een ‘trage’ filosofische praktijkvoering op socratische grondslag, zoals onder meer vermeld in zijn boek Traagheid in de Filosofische Praktijkvoering. Leni Tas heeft dit fenomeen van herstel uitgewerkt op grond van eigen ervaringen met psychose en reflectie op herstel. ‘Wijsheid in de waanzin’ heeft dan te maken met het cultiveren van een wetend ‘niet-weten’, dat de oud-Griekse filosoof Socrates formidabel belichaamd heeft. Weten dat je niet weet heeft volgens Leni Tas te maken met het lichamelijk en meditatief, doch contemplatief vertragen en het stellen van waardevolle trage vragen. Herstel van psychose behelst dan ook een leerproces in het toelaten van deze trage vragen.

Achtergrond lezingen

In deze reeks lezingen rond het thema Herstel en Filosofie kijken diverse sprekers  vanuit een filosofische invalshoek naar de betekenis van het begrip ‘herstel’.
In de geestelijke gezondheidszorg wordt al langere tijd aan herstelondersteunende zorg gewerkt. Het begrip ‘herstel’ heeft gezorgd voor een vernieuwende kijk op psychisch leed. Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij belangrijke, veelgebruikte begrippen. Maar gebruikers van de zorg vragen juist ook meer aandacht voor zingeving en existentiële vragen. In de praktijk komen deze weinig aan bod, temeer omdat opvattingen over wat zingeving en existentiële vragen zijn, uiteenlopen. Vaak wordt over iets als ‘spiritualiteit’ gesproken, maar wat hiermee precies bedoeld wordt, blijft vaak onduidelijk.
Vragen over zingeving en existentie behoren bij uitstek tot het domein van de filosofie. Van oudsher is er een verbinding tussen psychiatrie en filosofie rond de vraag: wat is de mens? In de lezingenreeks Herstel en Filosofie bediscussiëren we de dominante, medische benadering en proberen we spiritualiteit te integreren in het denken over psychisch leed en de ggz.

Filosofie bij Herstelondersteuning

De lezingen uit de reeks Herstel en Filosofie van 2017 en 2018 werden gebundeld in de uitgave:
Filosofie bij Herstelondersteuning: Opnieuw denken over geestelijke gezondheid

Met bijdragen van Bert van den Bergh, Dienke Boertien, Joeri Calsius, Sanne van Driel, Age Niels Holstein, Wouter Kusters, Paul Moyaert, Henk Oosterling, Awee Prins, Rob Sips en Gerard Visser.

Bestellen

U kunt dit boek bestellen via het bestelformulier.
Levertijd is 10 werkdagen.

Kosten zijn € 22,95 inclusief verzendkosten binnen Nederland.